Теми доповідей і рефератів з вікової та педагогічної психології

І. Написання реферату з вікової психології . Теми:

 1. Психологія раннього дитинства (Значущість раннього дитинства. Соціальна ситуація розвитку. Провідна діяльність та її розвиток у дітей раннього віку. Особливості розвитку мовлення дітей раннього віку. Формування особистості дитини в ранньому віці (новоутворення в структурі особистості). Характеристика розвитку пізнавальних процесів у ранньому віці (нвоутворення в пізнавальній сфері). Криза 3-х років).
 2. Психологія дошкільного віку. (Значущість дошкільного дитинства. Соціальна ситуація розвитку. Сюжетно-рольова гра як провідна діяльність дошкільника. Особливості гри. Розвиток мовлення. Особливості спілкування дошкільника з ровесниками та старшими. Формування особистості дошкільника (почуття, вольова сфера, мотиви поведінки, самосвідомість — новоутворення в структурі особистості). Формування і розвиток пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, пам’ять, уява, увага, мислення — новоутворення в пізнавальній сфері). Криза 6-7 років).
 3. Психічний розвиток дитини молодшого шкільного віку (Особливості соціальної ситуації розвитку молодших школярів. Психологічна готовність дитини до шкільного навчання. ЇЇ види. Структура готовності. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів (новоутворення в пізнавальній сфері). Специфіка учбової діяльності шестирічних дітей (особливості організації навчання). Мотиви учіння.  Формування особистості дитини в початкових класах (новоутворення в структурі особистості).
 4. Психологія підлітка (Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка і її вплив на його психологічні особливості і поведінку. Особливості соціальної ситуації розвитку підлітка. Стосунки з однолітками та дорослими. Спілкування як провідний вид діяльності підлітка. Психологічні особливості розвитку особистості у підлітковому віці (самосвідомість, самооцінка, емоційна сфера, почуття, інтереси, спрямованість, ідеали). Розвиток пізнавальних процесів (увага, відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, мовлення). Перебудова учбової діяльності. Криза та показники.
 5. Психологія “важкої” дитини (Характеристика поняття “важка дитина”. Класифікація “важких”. Причини появи “важких” дітей і підлітків. Особливості педагогічної запущеності дошкільнят і молодших школярів. Специфіка роботи педагога та психолога з різними категоріями важких підлітків).
 6. Психологія ранньої юності (Соціальна ситуація розвитку. Взаємини з дорослими та однолітками. Формування особистості старшокласника. Розвиток самосвідомості. Криза. Особливості розвитку характеру, емоційно-вольової сфери, здібностей. Пізнавальні процеси і розумовий розвиток старшокласника. Особливості юнацького кохання. Формування професійних інтересів. Особливості профорієнтації старшокласників).
 7. Психологія дорослості (Визначення віку дорослості. Проблема періодизації дорослості (Дж. Біррен, Д.Б. Бромлей, Г. Крайг, Е. Еріксон). Анатомо-фізіологічні особливості періоду дорослості (ранньої дорослості / в середньому віці / пізня дорослість). Розвиток психічних процесів у період дорослості. Психосоціальний розвиток дорослих).

ІІ. Написання реферату з педагогічної психології. Теми:

 1. Педагогічна психологія як наука (Поняття про предмет педагогічної психології. Основні етапи історії розвитку педагогічної психології. Місце педагогічної психології в системі наук, її зв’язок з іншими науками. Мета та завдання педагогічної психології. Методи дослідження в педагогічній психології).
 2. Психологія учіння ( Поняття про учіння як одну із сторін педагогічного процесу. Зв’язок понять учіння, навчання, научіння, наученість та навчальність як здатність до навчання. Види учіння. Основні структурні компоненти учіння (мотивація навчальної діяльності). Рівні та типи научіння. Неуспішність учнів та її причини і попередження).
 3. Психологія девіантної поведінки (Соціальна норма та соціальне відхилення. Загальна класифікація видів девіантної поведінки. Делінквентна поведінка.  Залежна поведінка. Загальні основи профілактики девіантної поведінки).
 4. Психологія навчання ( Поняття про навчання та його психологічні механізми. Психологічний погляд на дидактичні принципи (наступності, доступності, свідомості, науковості, наочності, предметності). Класифікація видів навчання (за предметом, за психологічними завданнями, за різними типами зворотніх зв’язків, за зверненням до учнів, за взаємодією вчителя і учня (І.А. Зимня), на основі принципу свідомості (І.А. Зимня). Моделі навчання (інформаційні, операційні, розвивальне; традиційне, вільне, проблемне). Аналіз основних типів навчання. (догматичне – інформаційно-повідомляючий, традиційне – пояснювально-ілюстративний, проблемне – проблемно-евристичний (проблемно-дослідницький), проектне – вільний або проектний). Теорії навчання (програмоване, сугестопедичне, знаково-контекстне, модульне).
 5. Психологія виховання та самовиховання (Поняття про психологію виховання та про предмет її вивчення.Психологічні механізми формування виховання та психолого-педагогічні прийоми виховання. Методи і прийоми формування досвіду громадської поведінки. Методи стимулювання і корекції поведінки. Рівні виховання. Характеристика чинників ефективності виховної роботи. Показники і критерії вихованості особистості. Вікові аспекти виховання та індивідуальний підхід (дошкільний вік, молодший шкільний вік, підлітковий вік, рання юність). Психологія самовиховання та перевиховання. Характеристика сімейного виховання. Стилі сімейного виховання: авторитарний, демократичний, ліберальний, потуральник, нестійкий. Виховне значення різних форм спілкування.
 6. Психологія суб’єкта педагогічної праці (соціального педагога) (Професійно значущі якості. Психологічний аналіз спілкування  з клієнтом. Стилі діяльності педагога та соціального педагога, їх характеристики. Структурні компоненти діяльності майбутніх соціальних педагогів).