Соціальний педагог та його професійна діяльність

Нормативно-правове забезпечення діяльності соціального педагога

Підготовка соціальних педагогів і соціальних працівників як окремий напрямок суспільної практики і самостійний вид професійної діяльності почала формуватися в Україні на початку 90-х років минулого століття. У квітні 1991 року Постановою Держкомпраці СРСР Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів і службовців був поповнений кваліфікаційною характеристикою «спеціаліст із соціальної роботи», «соціальний педагог» та «соціальний працівник». Ці посади стали еквівалентом прийнятої в світі посади «соціальний працівник».

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 посада «соціальний педагог» включена до переліку посад педагогічних працівників та у 2002 р. введена до кваліфікаційного переліку спеціальностей України.

Соціально-педагогічний патронажу системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам, особам, які їх замінюють. Педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами. За своїм статусом соціальні педагоги належать до педагогічних працівників.

Посади соціальних педагогів вводяться в штати загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (незалежно від посад практичних психологів) за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою за нормативами чисельності соціальних педагогів закладів та установ освіти в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом витрат.

Чисельність соціальних педагогів дошкільних навчальних закладів (дитячих будинків) інтернатного типу та центрів розвитку дитини — одна ставка на навчальний заклад.

Чисельність соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей, які потребують соціальної допомоги, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, навчально-реабілітаційних центрів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують тривалого лікування, шкіл соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання, вечірніх (змінних) шкіл для громадян, які не мають можливості навчатися в школах з денною формою навчання, професійно-технічних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації — одна ставка на навчальний заклад. У випадках, коли посади, перелічені в зазначених нормативах, не можуть забезпечити нормальне функціонування навчального закладу, за рахунок можливостей місцевого бюджету та позабюджетних коштів можуть бути введені додаткові посади практичних психологів і соціальних педагогів (лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.2004р. № 1/9-324 «Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів»).

Кваліфікаційна характеристика соціального педагога навчальних закладів

Посадові обов’язки. Забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти, сприяє взаємодії навчальних закладів, сім’ї, служб у справах неповнолітніх, соціального захисту, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції та інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, неурядових та громадських організацій з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку (додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12. 2006 р. №864).

Посадова інструкція соціального педагога навчального закладу (зразок)

І. Загальні положення

1.1. Інструкція розроблена на основі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про психологічну службу системи освіти України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03.05.1999р. № 127, «Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2000 р. № 386, та інших нормативно-правових документів.

1.2. Соціальний педагог повинен мати спеціальну освіту, мінімальний освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр.

1.3. Соціальний педагог адміністративно підпорядковується безпосередньо директору навчального закладу, методично ~ районному (міському) центру практичної психології і соціальної роботи або методисту методичного кабінету, який відповідає за психологічну службу.

1.4. У своїй діяльності соціальний педагог керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями відповідних органів виконавчої влади, Етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи, методичними рекомендаціями Українського науково-методичного, обласного, районного центру практичної психології і соціальної роботи, а також Статутом, нормативно-правовими актами навчального закладу, трудовою угодою, цією інструкцією.

ІІ. Функції

2.1. Здійснює посередництво між основними навчально-виховними установами, сім’єю, трудовими колективами, громадськістю.

2.2. Організовує взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу з метою створення умов для всебічного розвитку дітей і підлітків.

2.3. Сприяє участі вихованців у науковій, технологічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів.

2.4. Дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської молоді.

2.5. Залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян.

2.6. Впливає на подолання особистісних, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів.

2.7. Надає консультативну соціальну, психолого-педагогічну допомогу дітям і підліткам, групам соціального ризику, дітям, які потребують піклування, тощо.

2.8. Здійснює соціальний супровід неповнолітніх дітей з девіантною поведінкою та соціальну адаптацію їх сімей.

ІІІ. Посадові обов’язки

3.1. Соціальний педагог навчального закладу виконує свої функціональні обов’язки на високому професійному рівні, виходячи з завдань освітньої політики Міністерства освіти і науки України.

Керується в роботі Етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи. Зберігає професійну таємницю, не поширює відомостей, отриманих у процесі діагностики, консультування тощо, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню. Конфіденційну інформацію про клієнта соціальний педагог має надавати виключно з дозволу керівника районного (міського) центру практичної психології і соціальної роботи.

3.3. Соціальний педагог дотримується професійної етики, поважає гідність дитини (клієнта), захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

3.4. Будує свою діяльність на основі доброзичливості, довіри, у тісній співпраці з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

3.5. Пропагує здоровий спосіб життя, підвищує рівень соціальної обізнаності педагогічних працівників та батьків.

3.6. Використовує в своїй професійній діяльності виключно методики, технології, методи, що пройшли соціально-психологічну експертизу в обласному (районному) центрі практичної психології і соціальної роботи.

3.7. Бере участь в роботі педагогічної ради школи, нарадах тощо.

3.8. Подає статистичні звіти про роботу в міський (районний) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту, який відповідає за психологічну службу.

IV. Права

4.1.         Соціальний педагог навчального закладу за своїм статусом належить до педагогічних працівників і, відповідно до чинного законодавства, користується всіма правами і гарантіями, передбаченими для них.

4.2. Соціальний педагог має право на методичний день (8 годин) для консультацій у міському, районному або обласному центрі практичної психології і соціальної роботи з метою підвищення свого професійного рівня.

4.3. Соціальний педагог має право на окреме, спеціально обладнане приміщення для проведення діагностичної, консультативної, розвивальноїта корекційної роботи.

4.4. З метою розв’язання конфліктних випадків, соціальний педагог має право подати звернення до міського, районного або обласного центру практичної психології і соціальної роботи на предмет експертизи та супервізії своєї професійної діяльності.

V. Відповідальність

5.1. За невиконання або неякісне виконання правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, посадових обов’язків без поважних причин, встановлених даною Інструкцією, у тому числі, за невикористання наданих йому прав, соціальний педагог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.2. За нанесення учасникам навчально-виховного процесу збитків у результаті виконання (невиконання) своїх посадових повноважень соціальний педагог несе відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і цивільним законодавством України.

_____

Мельник Ю., Шаргородська С. Соціальний педагог та його професійна діяльність // Психологічна газета, 2008, №4.