Професійна діяльність практичного психолога на виробництві (В.Г.Панок)

Підприємства та фірми традиційно є замовниками психологічних досліджень. Найбільш потужні з них мають свої психологічні служби чи психологів у складі кадрових підрозділів. В разі їх відсутності підприємства та фірми можуть залучати до вирішення психологічних проблем психологів-консультантів чи психологів-експертів.

Найчастіше психологи приймають участь у вирішенні таких завдань, як професійний психологічний відбір кандидатів на працевлаштування, психологічне супроводження діяльності персоналу та психологічна оцінка працівників підприємств чи фірм.

Психологічний відбір кандидатів на працевлаштування має за мету отримання інформації про їх психологічні особливості, оцінку їх відповідності вимогам, що висуваються до майбутнього працівника, та прогнозування ефективності їх діяльності. В якості критеріїв оцінки можуть бути використані інтелект, емоційна стійкість, адаптаційні можливості, лідерські риси характеру, комунікативні та емпатійні здібності, конфліктність, лояльність по відношенню до організації та інші. Висновок психолога носить рекомендаційний характер, часто серед кандидатів на працевлаштування вибирають того, хто за результатами психодіагностичного обстеження став найкращим.

Психологічне супроводження діяльності персоналу передбачає  проведення дослідницьких, корекційних та просвітницьких заходів. Дослідницька діяльність проводиться на вимоги адміністрації підприємства чи фірми і може бути спрямована на складання професіограм, вивчення умов праці та  соціально-психологічного клімату в колективі,  виявлення факторів, що ускладнюють підвищення ефективності діяльності підприємства чи фірми.

Корекційна робота складається з різних програм, спрямованих на збереження психічного здоров’я працівників. Найчастіше психологи намагаються розробити заходи з попередження наслідків стресів, що пов’язані з виробничою діяльністю. З цією метою вони розробляють та реалізовують заходи з адаптації нових працівників до умов діяльності в колективі, проводять групові та індивідуальні заняття з оптимізації соціально-психологічного клімату на підприємстві, застосовують тренінгові технології для активізації індивідуального кар’єрного зростання фахівців, навчають працівників методикам релаксації, зняття психоемоційного напруження.

Просвітницкі заходи направлені на інформування працівників про психологічні фактори, що сприяють підвищенню ефективності трудової діяльності.

Психологи підприємств та фірм беруть участь в оцінці працівників при переводі їх на нову посаду чи при підвищенні їх за посадою, при оцінці відповідності їх індивідуально-психологічних особливостей особистості новим умовам праці, при створенні резерву на висунення.

Психолог-експерт запрошується на підприємство в тих випадках, коли якісь події уже відбулися (наприклад, відбувається реорганізація структури в організації, впроваджуються нові методи роботи, виникла конфліктна ситуація в організації), їх необхідно оцінити та запропонувати заходи з усунення несприятливих наслідків. За результатами оцінки складається експертний висновок, основною метою якого є обґрунтування необхідності врахування  запропонованих рішень.

Психолог-консультант приймає участь в розробці нових методів управління персоналом, в покращенні умов праці. Необхідність консультування, як правило, пов’язана з  недостатністю досвіду та знань адміністрації  з вирішення психологічних проблем на підприємстві. Головною перевагою психолога-консультанта є те, що він є самостійним і незалежним від замовника, дотримується позиції нейтралітету, безпристрасності до подій в організації, що забезпечує об’єктивність та неупередженість його оцінки ситуації.

В сучасній закордонній психологічній літературі відмічають ще й такі задачі, що вирішують психологи на підприємстві: вирішення питань професійного навчання та підвищення кваліфікації, оцінка трудового вкладу працівника, розробка заходів підтримки  трудової дисципліни та ефективних прийомів заохочення та покарання співробітників, участь в розгляді скарг та у переговорах працівників, профспілок з адміністрацією, організація підприємницької пропаганди та реклами, приватні психологічні консультації.

Психологи на підприємстві застосовують усі притаманні професії практичного психолога види діяльності.