Завдання для заочників 2016-2017 н.р. з курсу «Організація діяльності психологічних служб»

Завдання для заочників 2016-2017 н.р. з курсу «Організація діяльності психологічних служб»

І. Розібрати творчі завдання та  (за списком 1 шт.) — 5 балів. Завдання:

ІІ. Розробити  одне корекційне або розвиваюче або профілактичне заняття — 20 балів. Вимоги.

ІІІ. Провести (на парі) одну вправу із розробленого заняття — 5 балів.

ІV. Знайти творчу задачу, завдання, ситуацію з дисципліни і вирішити її (зазначте джерело) — 10 балів.

V. Написання залікової контрольної — 60 балів. Перелік питань для підсумкового контролю знань.  Запитання нижче.

Написання  реферату — 20 балів. Теми:

 

Перелік питань для підсумкового контролю знань з курсу «Соціально-психологічна служба соціальної сфери» (2018 р.)

Перелік питань для підсумкового контролю знань. 

 1. Поняття про психологічну службу, завдання та функції психологічної служби.
 2. Специфіка нормативної та правової бази психологічної служби в інших сферах суспільної практики (бізнес, економіка, органи внутрішніх справ та збройних сил, політика,соціальна служба для молоді, охорона здоров’я тощо).
 3. Законодавча та правова база психологічної служби (ПС) в галузі освіти.
 4. Особливості оформлення кабінету практичного психолога.
 5. Положення про психологічну службу (ПС). ( 2018 р.)
 6. Документація в роботі працівника психологічної служби (ПС).
 7. Предмет та рівні ПС (науковий, прикладний, практичний).
 8. Головні напрямки діяльності психологічної служби (актуальний і перспективний та консультативно-методична допомога, просвітницько-пропагандистська та превентивне виховання).
 9. Специфіка основних видів діяльності психологічної служби в системі освіти (діагностика, корекція, реабілітація, профілактика, прогностика, експертиза, проектування).
 10. Місце ПС в системі народної освіти. Три моделі функціонування ПС (І.В.Дубровіна, Л.М.Карамушка, М.П.Малигіна).
 11. Принципи роботи практичного психолога.
 12. Освітньо-кваліфікаційні характеристики і вимоги до практичного психолога.
 13. Обов’язки і права практичного психолога. Посадова інструкція психолога.
 14. Особистісні якості та професійні знання, уміння практичного психолога.
 15. Комунікативна та мовленнєва компетентності психолога.
 16. Етичний кодекс в роботі психологічної служби.
 17. Психодіагностика як вид діяльності практичного психолога: поняття про психологічну діагностику, вимоги до психодіагностичної діяльності, психодіагностичний процес.
 18. Специфіка діагностичної роботи на різних вікових етапах розвитку дошкільників та дітей шкільного віку.
 19. Компоненти готовності дитини до школи: сутність, критерії та методи діагностики.
 20. Поняття про дезадаптацію, чинники та фактори ризику її прояву.
 21. Організація корекційно-розвивальної роботи. Шляхи корекції та розвитку.
 22. Особливості організації, методики, види та форми проведення корекційних занять.
 23. Розвиваюча робота з дітьми від 1 до 3 років, з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку, з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.
 24. Розвиваюча робота психолога з підлітками та старшокласниками.
 25. Профілактична робота як вид діяльності практичного психолога
 26. Специфіка роботи практичного психолога з батьками. Методи роботи практичного психолога з батьками.
 27. Специфіка роботи практичного психолога з педагогічним колективом.
 28. Особливості консультативної роботи практикуючого психолога з дітьми, батьками, вихователями, вчителями.
 29. Характеристика процесу психологічного консультування.
 30. Вимоги до психолога-консультанта.
 31. Техніки, методи та види психологічного консультування.
 32. Принципи та умови психологічного консультування.
 33. Особливості просвітницько-пропагандистської роботи психолога в навчально-виховному закладі.
 34. Реабілітація, як головний вид діяльності в соціально-психологічних центрах.
 35. Участь психолога у  психолого-педагогічних консиліумах.
 36. Участь психолога у медико-психолого-педагогічній комісії.
 37. Завдання практичного психолога інклюзивної освітньої системи.

38.Особливості роботи психологічної служби у дошкільному закладі.

 1. Психологічна служба і ВНЗ.
 2. Психологічна служба центрів телефонного консультування.
 3. Становлення української психологічної служби.
 4. Організація психологічної служби у сфері політики.
 5. Психологічна служба організації (підприємства).
 6. Соціально-психологічна служба в системі соціальних служб для молоді.
 7. Організація діяльності психологічгої служби в системі охорони здоров’я.
 8. Психологічна служба у військовій та спортивній сфері.
 9. Місце і роль психологічної служби в пенітенціарних закладах.
 10. Організація діяльності психологічної допомоги сім’ї та соціально-психологічного захисту населення.
 11. Служба невідкладної психологічної допомоги «Телефон довіри».
 12. Специфіка організації психологічної служби в реабілітаційних центрах.
 13. Клієнти соціально-психологічної служби. Форми роботи з дітьми та людьми з особливостями психофізичного розвитку.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бочелюк В.И., Зарицька В.В. Психологія: вступ до спеціальності. Навч. посібник. — К., 2007.
 2. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ до спеціальності. Навч. п-к. – К., 2007.
 3. Легка Л.М., Семенча Л.Г. Організація діяльності психологічних служб: Навч. посібник. – К., 2015.
 4. Настільна книга шкільного психолога/Авт.-уклад.О.Є.Марінушкіна. — Х., 2010.
 5. Основи практичної психології: Підручник / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. – К., 2006.
 6. Приходько Ю.О. Практична психологія: Введення у професію: Навч. посібник. – К., 2012.

Додаткова література:

 1. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. М., 2000.
 2. Настільна книга шкільного психолога / Авт.-уклад. О. Є. Марінушкіна.— Х., 2010.
 3. Психологічний супровід навчання і виховання учнів початкових класів. Випуск 6. Біла церква, 2013.
 4. ДьомінаГ.А. Психолого-педагогічний розвиток особистості майбутнього сім’янина: Методичні рекомендації. — К., 2008.

 

 

Вимоги

 

Вимоги до написання та оформлення реферату, заняття та тез:

 1. Друк на комп’ютері, формат А4; шрифт Times New Roman, розмір 14 кеглів, без переносів, міжрядковий інтервал 1,5 або 1,15, абзацний відступ – 1,25 см; всі поля по 2 см.
 2. 2. Структура:

— обсяг реферату 5-10 ст. + список використаних джерел (до 10). Див. п. 3.;

— обсяг заняття 2-3 ст.: автор, тема, на кого розраховане заняття, скільки хвилин; мета, завдання, необхідний матеріал; зміст заняття: І. Вступ (або Привітання); ІІ. Основна частина (Вправи для емоційної розминки; Групова взаємодія); ІІІ. Підсумок заняття (Підбиття підсумків; Прощання). Наприклад., список використаних джерел (до 10). Див. п. 3.

— обсяг тез до конференції 3-5 ст.: актуальність теми, мета, завдання, хто досліджував; основний матеріал з посиланнями, список використаних джерел (до 10). Див. п. 3..

 1. !!!!!! На всю літературу, яка вказана в списку використаних джерел по тексту реферату, заняття або статті  мають бути зроблені посилання в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки, наприклад: [5, 87], де 5– номер джерела за списком літератури, 87–сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [3; 5; 7] або [3,145; 5, 25; 7,348]•через рядок після основного тексту подається література в алфавітному порядку або в порядку їх використання в тексті.

В джерелі обов’язково позначати автора, назву статті або книги (якщо стаття, то посилання на джерело де вона надрукована:назва газети, журналу, хрестоматії, книги  тощо), місто та рік видання, сторінки. Наприклад: 1 — це книга або підручник та посібник, 2 — стаття з кн., 3 — стаття з газети чи журналу.

 1. Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. – М., 1991. – С. 27-48.
 2. Самойленко Наталія. Індиго в деталях // Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія. К., 2009., С.85-90.
 3. Шинкарук-Корзун Л. Чинники агресивності дітей//Психолог – 2009. — №41(377), листопад, С.6-8.