Творчі завдання та проблемні ситуації

Завдання 1. Визначте психологи якої сфери практики вирішують перераховані нижче завдання.

Діагностика профпридатності; проведення тренінгу особистісного зросту; професійне навчання; навчання спортивним навичкам; допомога людям у важких соціальних ситуаціях; вивчення характеру втоми; пристосування параметрів технічних засобів до людини; аналіз факторів монотонії; вивчення вікових особливостей; допомога людям в стресовій ситуації; робота з людьми, що мають функціональні розлади емоційного, сексуального чи особистісного плану; розробка ефективних методів та умов навчання; навчання ораторському мистецтву та навичкам публічних виступів; робота з політиками по формуванню іміджу; посттравматична реабілітація; робота в службі „Шлюб та сім’я”; вивчення індивідуально-особистісних особливостей; аналіз впливу алкоголю та наркотиків на людину; вивчення факторів професійного травматизму; аналіз впливу плакату і реклами на сприймання; дослідження творчої діяльності; робота в службі „Телефон довіри”; допомога людям, що страждають від депресій; вивчення та врахування індивідуальних особливостей у навчанні; аналіз готовності дитини до школи; вивчення передстартових станів спортсменів; аналіз вікових факторів розвитку особистості; вивчення групових процесів та групової динаміки; розробка психологічних засад нових педагогічних технологій.

Завдання 2. Визначте які із висловлювань належать кваліфікованому психологу, а які – не професіональному психологу. Чому?

 1. У мене талант розуміти людей, цього ніхто не може заперечувати.
 2. Я обов’язково допоможу вам змінити себе.
 3. Ми разом з вами постараємось побачити ваші проблеми з іншого боку.
 4. Хто би міг подумати, що таке молода і красива жінка буде думати про смерть.
 5. Ви серйозно ставитесь до того, що з вами відбувається.
 6. Ви можете розраховувати на мої професійні знання та досвід.
 7. Важко почати роботу при такому опорі з вашого боку.
 8. Ви би себе пожаліли, чим скоріше будете говорити правду, тим легше знайдемо рішення.
 9. Думаю, що з цим завданням краще справиться мій колега.
 10. Ви вже розчаровані! Чим? (Г.С.Абрамова).

Завдання 3. Прокоментуйте наступні етичні запитання психологічної практики, аргументуйте свою відповідь.

 1. Чим відрізняється діяльність „продавця психологічних послуг” від роботи практичного психолога?
 2. Що є більш значущим для практичного психолога – теоретична професійна підготовка чи велика практика та віра в себе?
 3. Про талановитих музикантів, артистів говорять, що в дитинстві їх поцілувала муза музики чи театру. Чи є муза психології? Чи можливо переживання себе „психологом від Бога”?
 4. Чи можна займатися психологічною роботою з людьми, не маючи спеціальної психологічної освіти?
 5. Чи несе психолог юридичну та моральну відповідальність за дії клієнта, які той здійснив під його впливом?

Завдання 4.  Які із перерахованих якостей та чому, на вашу думку, можна вважати професійно значущими якостями практичного психолога?

Впевненість в собі, доброта, цілеспрямованість, емпатія, висока емоційність, особистісна стабільність, вдумливість, рефлективність, самоприйняття, екстраверсія, інтуїція, пізнавальна активність, високий інтелект, моральність, уважність, артистизм, трудолюбство, воля, висока самооцінка, сильний тип нервової системи, гуманність, агресивність, креативність, красномовність, вміння переконувати, авторитарність, почуття гумору, толерантність, консерватизм, постійність звичок.

Завдання 5. Виберіть із наведеного списку функції, які може здійснювати практичний психолог. Обґрунтуйте  свою відповідь. Поясність, чому деякі функції він не може виконувати.

Надавати людям допомогу в ситуаціях стресу, лікувати психічні розлади, надавати допомогу в складних життєвих проблемах, ставити медико-психіатричний діагноз, надавати допомогу у випадках емоційно-особистісного дискомфорту, виводити із депресії та суїцидальних станів, наштовхувати на самостійні рішення в ситуаціях вибору, допомагати адаптуватися після життєвих криз, займатися профілактикою виникнення психологічного неблагополуччя, допомагати людям в максимальному розкритті своїх якостей і можливостей, вчити клієнтів самопізнанню, розвивати навички психогігієни  у клієнтів, проводити судово-медичну експертизу.

Завдання 6. Виберіть правильний варіант. Обґрунтуйте свою відповідь.

 1. Методи практичного психолога … а)універсальні для всіх галузей психології; б)залежать від певних психологічних теорій; в) не змінюються з часом і під впливом культури; г)всі відповіді вірні; д) всі відповіді не вірні.
 2. Професійна свідомість психолога вирізняється … а)гуманним, емпатійним ставлення до людей; б) моральною відповідальністю в прийнятті професійних рішень; в) високою мірою рефлективності по відношенню до людей; г) відстороненістю від проблем клієнтів; д) всі відповіді вірні; е) всі відповіді не вірні.
 3. Людина для психолога – це, в першу чергу, … а)об’єкт професійних впливів; б) партнер професійних впливів; в)суб’єкт спілкування та професійної діяльності; г)предмет дослідження та перетворення; д) всі відповіді вірні; е) всі відповіді не вірні.
 4. Робота психолога частіше … а)інтуїтивна; б)творча; в)алгоритмізована; г) всі відповіді вірні; д) всі відповіді не вірні.
 5. Робота психолога це, скоріше … а)ремесло, реалізація професійних навичок; б)процес психологічного маніпулювання клієнтом; в)магія, навіювання, сугестія; г)особисте мистецтво; д) всі відповіді вірні; е) всі відповіді не вірні.

Завдання 7. Вставте пропущені слова в наступні твердження.

 1. Психолог-консультант „добуває” інформацію для роботи з клієнтом не тільки із його … і даних об’єктивного обстеження, але й спостерігаючи за його …, …, … і т.д.
 2. Психолог підходить до клієнта як до …, здатної до життя в контексті сучасної культури, що має необхідний рівень …, щоб прийняти різні варіанти підходів до проблем свого життя.
 3. В роботі професійного психолога виділяють такі види діяльності: …, …, …, …, ….

Завдання 8. Проаналізуйте наведені висловлювання. Які позиції займають психологи стосовно іншої людини? Які із них Ви вважаєте найбільш оптимальними і чому?

 1. Психолог – це професія, що формує особистісні якості людини.
 2. Психолог – це професія, яка вивчає душу людини, її думки, емоції. Психолог повинен допомагати людям.
 3. Психолог – це професія, необхідна в сучасній школі для нормальної практичної роботи.
 4. Психолог – це професія, що дозволяє надавати допомогу людям, які не знають виходу із складної ситуації, знаходити причини стресів, незадоволеності людей собою та оточуючими.
 5. Психолог – це професія, яка передбачає знання законів, особливостей психіки різних типів людей і вміння користуватися своїми знаннями для того, щоб коригувати відносини, небажані моменти в поведінці і світосприйнятті особистості в сторону їх поліпшення.
 6. Психолог – це професія, що потребує відповідальності, терпимості, знань про іншу людину, про себе та ін.
 7. Психолог – це професія, яка дозволяє глибше зрозуміти мотиви вчинків і усвідомити всі внутрішні процеси, що відбуваються як з самим собою, так і з іншими людьми.
 8. Психолог – це професія, яка допомагає людям пізнати себе, найти своє місце в житті.
 9. Психолог – це професія, яка дає можливість правильно допомагати людям в їх проблемах, розбиратися в самих собі, саморозкриватися, самоутверджуватися.
 10. Професія психолога потребує високого рівня знань, як професійних, так і загально культурних, а також таких якостей, як тактовність, уважність.

Завдання 9. 1. Проаналізуйте Етичний кодекс психолога та назвіть основні принципи, що покладені в його основу. Які існують механізми управління та контролю  діяльності практичних психологів у вітчизняній практичній психології.

 1. Вкажіть напрямки роботи практичного психолога з „важкими підлітками”. Якими теоретичним знаннями та практичним навичками роботи повинен володіти такий психолог?

Завдання 10. Виступаючи на колегії, А.Г.Асмолов сказав: ”Психологія вистраждала свій шлях в світ освіти. Перші розчарування окремих психологів в школах переконали мене в тому, що „один в полі не воїн”. Тоді стало очевидним наступне: не стільки психологи повинні іти  в народ, скільки педагоги, народ повинні були піти в психологію. Хочете називайте це чудом, хочете ні: на наших очах почалася психологізація шкільного життя, що ознаменувала нову еру – еру розвиваючої освіти” („Вестник образования”, 1995, №7). Чи поділяєте Ви думку А.Г.Асмолова про те, що психолог може сформуватися із шкільного вчителя? Обґрунтуйте свої міркування.

Завдання 11. Розкрийте психологічні механізми формування психологічної залежності. Які об’єктивні та суб’єктивні фактори визначають особливості та динаміку формування психологічної залежності особистості? Чим може допомогти практичний психолог людині, що хоче позбавитися від психологічної залежності?

Завдання 12. 1.  Визначте  орієнтовну модель взаємодії психологічних служб, які функціонують у різних соціальних сферах. Обґрунтуйте свою думку.

 1. Чи можна займатися психологічною роботою з людьми в соціальних службах, не маючи спеціальної психологічної освіти? Які особливості теоретичної та практичної підготовки фахівців соціальних служб є професійно значущими? Обґрунтуйте свою думку.

Завдання 13. Назвіть основні компоненти психологічної готовності дитини до навчання в школі. Про яку складову психологічної готовності до школи свідчить наведений нижче фрагмент бесіди з  дитиною? Дайте характеристику цього компоненту  готовності дитини до шкільного навчання.

-Алло, тобі хочеться піти до школи?

-Дуже хочеться.

-Чому?

-Там вчитимуть читати, писати.

-А для чого треба вміти читати, писати?

-Вчитися треба, щоб все знати. Хочу стати ученицею, ходити до школи.

-А що ти робитимеш дома, коли прийдеш з школи?

-Після школи книжки читатиму, уроки робитиму, а потім піду гратися з дівчатками. (За Г. Люблінською).

Завдання 14. Спираючись на висловлювання  батька про сина, сформулюйте причини його ставлення до юнака та визначте наслідки цього ставлення на становлення особистості хлопця:

«Мені страшно визнавати, але мій  син  мене розчарував. Він зовсім на мене не схожий. В школі я любив футбол,  займався спортом, а йому  подобаються музика і книги. Волосся в нього довге, в лівому вусі – сережка,  він виглядає,  як дівка. Я хотів би ним гордитись, але я його соромлюсь».