Теми доповідей та рефератів

1. Особливості функціонування психологічних служб у зарубіжних країнах.

2. Положення про психологічну службу організацій (підприємств).

3. Вимоги до особистості сучасного практичного психолога.

4. Проблеми взаємодії психолога з представниками суміжних професій: юристом, лікарем, соціальним робітником.

5. Психодіагностика як напрям діяльності практичного психолога.

6. Проблематика психолого-педагогічної корекції впсихологічних службах.

7. Специфіка психологічного консультування як напряму роботи психологічної служби.

8. Призначення профілактичної та просвітницької роботи психологічної служби.

9. Модель професійної діяльності практичного психолога.

10. Принципи розробки та проведення педагогічних консіліумів.

11. Зміст роботи психолога в початковій, середній, старшій школі.

12. Особливостей роботи практикуючого психолога з батьками учнів (студентів).

13. Роботи практичного психолога з проблеми молодої сім’ї, попередження та розв’язання сімейних конфліктів.

14. Роботи практичного психолога з проблеми професійного становлення та розвитку молоді: вибору професії, зміни професії в умовах безробіття.

15. Особливості роботи практичного психолога з проблеми профілактики девіантної поведінки молоді (схильність до правопорушень; наркоманія, алкоголізм серед неповнолітніх).

16. Проблеми застосування даних психодіагностики в соціальній практиці.

17. Методи впливу при консультуванні.

18. Техніки психологічного консультування.

19. Робота психолога в агенстві зайнятості.

20. Служби негайної психологічної допомоги.

21. Основні напрямки роботи практичного психолога при центрах соціальних служб для молоді.

22. Сімейний дитячий будинок. Сім’я Фостера.

23. Система усиновлення.

24. Робота психолога з «матерями» — вихователями.

25. Специфіка роботи та основні напрями, види діяльності психолога у закладах інтернатного типу.

26. Фактори ефективності психічного розвитку дітей у закладах інтернатного типу. Збагачення досвіду дитини.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 237с.

2. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога  особистості: Навч. Посібник для студентів ст.. курсів психол. фак. Та відділень ун-тів . – Харків: Фоліо, 1996. — 237с.

3. Кісарчук З.Г. Теоеретико-методологічні  проблеми діяльності практикуючого психолога//Практична психологія: теорія, методи, технології. – К., 1997. – С.18-27.

4. Кісарчук З.Г., Журавльова Н.Ю., Онищенко Г.І., Юрченко Т.П.Спеціалізована психологічна служба: основні види психологічної допомоги населенню: Метод. Рекомендації  для психологів-практиків. – К.:Мін чорнобиль, 1995. – 46с.

5. Конєва А.П., Лисенко В.П., Тітова Т.М., Фурман А.В. Етичний кодекс товариства психологів України. – К.; Донецьк, 1993. – 8с.

6. Основи практичної психології / В.Панок, Т. Титаренко, Н.Чепелєва та ін. : Підручник. – Вид. 2-ге, К.: Либідь, 2001, — 536с.

7. Рабочая книга школьного психолога /Под.ред. М.В.Дубровиной. – М.: Просвещение, 1991. – 303с.

8. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании.: Учеб. Пособие. – М.: Владос, 1995. – 529с.

9. Яценко Т.С. Теоретичні передумови психологічної практики// Вісник АПН України. – 1994. — №1. – С.66-74.

Додаткова:

10. Дьоміна Г.А. Психолого-педагогічний розвиток особистості майбутнього сім’янина: Методичні рекомендації для роботи практичних психологів. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 70с.

11. Карамушка Л.М. Особливості психологічного консультування керівників освітніх закладів з проблем управління // Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матер. методол. семінару АПН України 12 листопада 1998р. – К., 1998. – С.202-208.

12. Перший Всеукраїнський конгрес з практичної психології (27-30 вересня 1994р.): Тези доп. та повідомл. – Херсон, 1994. – 392с.

13. Соловьева О.В. Стратегии работы психолога-практика: Введение в практическую социальную психологию/ Под.ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. – М.: Смысл, 1996. – С.35-45.

14. Соціальна робота з дітьми, молоддю, жінками, різними категоріями сімей (з досвіду центрів соціальних служб для молоді країни)/Упоряд. Р.Г.Драпушко, З.Г.Зайцев, А.Г.Зінченко та ін. – К., 1998.

15. Соціальна робота з молоддю в Україні // Зб. інформ.-метод. матер. / За ред.. І.Д.Звєрєвої . – К., 1997.

16. Управленческое консультирование: Пер. с англ../ под ред.. М.Кубра. – 2-е изд., пере раб. – М.: СП «Интерэксперт», 1992, — Т.1.-319с; Т.2. – 350с.