План занять з дисципліни «Організація психологічної служби » 1 курс

МОДУЛЬ І Загальноосвітні питання організації психологічної служби

 Тема 1. Поняття про психологічну службу України

План

1. Мета та завдання Національної системи соціально-психологічної служби.

2. Специфіка нормативної та правової бази психологічної служби в різних сферах суспільної практики (бізнес, економіка, органи внутрішніх справ та збройних сил, політика,соціальна служба для молоді, охорона здоров’я).

3.  Законодавча та правова база психологічної служби в галузі освіти. (Декларації ООН про права дитини та людини. Положення про психологічну службу освіти України. Положення про кабінет практичного психолога.)

4.Структура психологічної служби України.

5. Моделі функціонування психологічної служби України (Панок В.Г., Карамушка Л.М. ).

6. Групи клієнтів практичного психолога в закладах освіти і особливості роботи з ними: внутрішні клієнти та зовнішні клієнти.

Завдання для самостійної роботи студентів (Х або Кн.):

1. Декларація прав дитини; Декларація прав людини;

2. Положення про кабінет практичного психолога.

3. Положення про психологічну службу освіти України (2018).

4. Описати основні завдання практичного психолога в різних сферах суспільної практики. Оформити у вигляді таблиці в зошиті.

Тема 2. Особливості діяльності та професійні якості працівника психологічної служби   .

1. Особистісні якості та професійні знання, уміння практичного психолога (Освітньо-кваліфікаційні характеристики).

2. Організація діяльності практичного психолога.

3.  Принципи роботи практичного психолога. Обов’язки і права практичного психолога. Етичний кодекс психолога.

4. Вимоги до оформлення психологічного кабінету.

5. Вимоги до ведення документації практичного психолога (групи документації, основні документи психолога).

6. Специфіка змісту діяльності психологічні служби системи освіти: завдання, функції, напрямки діяльності (діагностика, профілактика, корекція, навчальна діяльність, консультування, зв’язки з грамадськістю, просвіта).

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Етичний кодекс психолога (захист);

2. Положення про психологічну службу освіти (захист).

 

Тема 3. Напрямки діяльності практичного психолога психологічної служби

 1. Поняття психологічної діагностики. Вимоги до психодіагностичної діяльності. Психодіагностичний процес.
 2. Загальне поняття про психокорекцію, рівні, складові корекційно-розвиваючої роботи. Групова психологічна корекція.
 3. Види та форми психокорекційної роботи. Методи індивідуального психокорекційного впливу.
 4. Особливості розвивальної роботи. Шляхи корекції і розвитку в роботі психолога.
 5. Зміст психопрофілактичної роботи. Рівні психопрофілактики. Психолого-педагогічний консиліум.
 6. Психологічна просвіта. Призначення профілактичної та просвітницької роботи психолога.
 7. Зміст психологічного консультування в сфері соціально-психологічної служби. Форми психологічного консультування (індивідуальна та групова).
 8. Характеристика процесу психологічного консультування. Види психологічного консультування (разова, короткотермінова, середньотривала).
 9. Вимоги до психолога консультанта. Принципи психологічного консультування. Техніки та методи психологічного консультування.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Скласти діагностичну програму з

 • визначення психологічної готовності дітей до шкільного навчання;
 • визначення готовності учнів початкової школи до переходу в середню школу;
 • дослідження особливостей шкільної дезадаптації першокласників;
 • проведення профорієнтаційної робота зі старшокласниками;
 • виявлення підлітків «групи ризику».

Наприклад.

2.Розробити заняття:

 • розвиваюче (тематика, напрямок на вибір студента);
 • корекційне (наприклад, вживання психоактивних речовин).
 • профілактичне (тематика, напрямок на вибір студента).

 Практична частина заняття

 • Проведення вправи з авторського заняття.

МОДУЛЬ ІІ. Технологія роботи психолога в різних психологічних службах

Тема 4. Психологічна служба освіти  України

 1. Історія розвитку шкільної психологічної служби. Роль ШПС у вирішенні проблем школи.
 2. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби системи освіти.
 3. Структура, напрямки та форми діяльності шкільної психологічної служби в Україні.
 4. Основні форми роботи практичного психолога з адміністрацією, педагогічним колективом, з батьками, з дітьми.
 5. ПМПК. ПС вищих навчальних закладах, технікумів, училищ.
 6. Інклюзивна освіта – цілі, перспективи, бар’єри.

Завдання для самостійної роботи студентів:

 • Розробити розвиваюче або корекційне заняття з інклюзії (тематика, напрямок на вибір студента);
 • Написати тези до психологічної конференції за обраною темою «Реабілітація …..», «Посттравматичний стрес». (3-5 ст.). Вимоги

Тема 5. Соціально-психологічна служба організацій (підприємств)

 1. Необхідність створення психологічної служби в різних сферах соціальної практики.
 2. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби на підприємстві.
 3. Психологічна служба організацій малого бізнесу.
 4. Вимоги до психологічної служби у бізнес-структурі.

Тема 6. Робота психолога при центрах соціальних служб для молоді та в реабілітаційних центрах

 1. Основні напрямки роботи практичного психолога при центрах соціальних служб для молоді.
 2. Служби негайної психологічної допомоги.
 3. Робота психолога в агенстві зайнятості.
 4. Діяльність психологічної служби в системі охорони здоров’я (зміст участь у проведенні судово-медичної експертизи).