План семінарських занять з дисципліни «Організація діяльності психологічних служб» 2мСРПП.

Практичні (семінарські) заняття

МОДУЛЬ І

 Тема 1. Законодавчі акти України про соціально-психологічну службу, її завдання, структура та функції.

1. Мета та завдання Національної системи соціально-психологічної служби.

2. Специфіка нормативної та правової бази психологічної служби в інших сферах суспільної практики (бізнес, економіка, органи внутрішніх справ та збройних сил, політика,соціальна служба для молоді, охорона здоров’я, …).

3. Законодавча та правова база психологічної служби в галузі освіти. (Положення про ПС)

4. Місце ПС в системі народної освіти. Моделі функціонування ПС (Панок В.Г., Карамушка Л.М.).

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Описати основні завдання практичного психолога в різних сферах суспільної практики. Оформити у вигляді таблиці в зошиті.

Тема 2. Особливості діяльності практичного психолога

1.  Головні напрямки діяльності пихолога (актуальний і перспективний та консультативно-методична допомога, просвітницько-пропагандистська та превентивне виховання). Принципи роботи практичного психолога.

2. Основні види діяльності психолога в психологічній службі (діагностика, корекція та розвиток, профілактика).

3. Основні види діяльності психолога в психологічній службі ( реабілітація, прогностика, експертиза, консультування).

4. Положення про кабінет практичного психолога.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Підготувати один виступ (реферат) на тему (обов’язково з посиланнями на джерела):

1.1. Організація психологічної служби у сфері політики.

1.2. Психологічна служба економіки та бізнесу (організації / підприємства).

1.3. Соціально-психологічна служба в системі соціальних служб для молоді.

1.4. Організація діяльності психологічгої служби в системі охорони здоров’я.

1.5. Психологічна служба у військовій та спортивній сфері.

1.6. Організація діяльності психологічної допомоги сім’ї та соціально-психологічного захисту населення.

2. Підготувати тези до студенської конференції за темою дисципліни. Наприклад, » Реабілітація ……….», » Експеритиза ……….», «Корекція в ПС ……….». Вимоги.

Тема 3.Особистісні та професійні якості працівника психологічної служби

1. Освітньо-кваліфікаційні характеристики і вимоги до практичного психолога.

2. Обов’язки і права практичного психолога. Посадова інструкція психолога.

3. Особистісні якості та професійні знання, уміння практичного психолога. Комунікативна та мовленнєва компетентності психолога.

4. Етичний кодекс психолога (захист).

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Підготувати один виступ на тему (обов’язково з посиланнями на джерела):

1.1. Історія розвитку соціально-психологічної служби.

1.2. Специфіка організації психологічної служби в центрах соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді. Напрями діяльності, форми та методи діяльності.

1.3. Специфіка організації психологічної служби в реабілітаційних центрах. Напрями діяльності, форми та методи діяльності.

1.4. Специфіка організації психологічної служби в соціально-психологічних консультаціях.  Напрями діяльності, форми та методи діяльності.

1.5. Клієнти соціально-психологічної служби. Форми роботи з дітьми та людьми з особливостями психофізичного розвитку.

1.6. Служба невідкладної психологічної допомоги «Телефон довіри».

 

МОДУЛЬ ІІ

Тема 4. Психологічна служба системи освіти

1. Положення про психологічну службу освіти. ( 2009 р.) — захист.

2. Специфика работы психолога в дитячому дошкільному закладі (особливості видів та напрямків діяльності).

3. Психологічна служба середньої загальноосвітньої школи (особливості видів та напрямків діяльності).

4. Компоненти готовності дитини до школи: сутність, критерії та методи діагностики.

5. Участь психолога у медико-психолого-педагогічній комісії та психолого-педагогічних консиліумах.

6. Психологічна служба у вищих закладах освіти України.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Розробити розвиваюче або корекційне або профілактичне заняття (тематика, напрямок на вибір студента). Вимоги.

2.  Скласти діагностичну програму з визначення психологічної готовності дітей  до шкільного навчання. Наприклад.

Практична частина заняття

1. Проведення вправи студентами  з особистого розвиваючого / корекційного заняття.

2. Ознайомлення з методиками виявлення підлітків «групи ризику».

Тема 5. Психологічна служба організацій (підприємств)

1. Уявлення про практичної психології бізнесу, реклами та менеджменту.

2. Психологія підприємницької діяльності.

3. Організаційно-методологічні принципи психологічної служби організації (підприємства).

Тема 6. Робота практичного психолога при центрах соціальних служб для молоді
1. Організаційні аспекти та нормативна база діяльності Центрів.

2. Напрямки роботи практичного психолога при Центрах.

3. Психологічна допомога сім’ям у системі діяльності Центрів.

4. Форми і методи роботи щодо сприяння працевлаштуванню та вторинній зайнятості молоді.

5.  Психолого-педагогічна робота з дітьми з особливими потребами.

6. Служби негайної психологічної допомоги.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Підготувати один виступ на тему (обов’язково з посиланнями на джерела): Сім’я Фостера. Сімейний дитячий будинок. Робота психолога з «матерями»- вихователями. Робота психолога в агенстві зайнятості. Соціально-психологічний захист населення. Реабілітація, як головний вид діяльності в соціально-психологічних центрах.