План практичних занять з дисципліни «Організація діяльності психологічних служб» 5 курс.

Практичні (семінарські) заняття

МОДУЛЬ І

 Заняття 1. Законодавчі акти України про соціально-психологічну службу, її завдання, структура та функції.

План

1. Мета та завдання Національної системи соціально-психологічної служби.

2. Специфіка нормативної та правової бази психологічної служби в інших сферах суспільної практики (бізнес, економіка, органи внутрішніх справ та збройних сил, політика,соціальна служба для молоді, охорона здоров’я, …).

3. Законодавча та правова база психологічної служби в галузі освіти. (Положення про ПС)

4. Положення про кабінет практичного психолога.

5. Предмет та рівні ПС (науковий прикладний. практичний). Головні напрямки діяльності психологічної служби (актуальний і перспективний та консультативно-методична допомога, просвітницько-пропагандистська та превентивне виховання).

6. Основні види діяльності психологічної служби (діагностика, корекція, реабілітація, профілактика, прогностика, експертиза, проектування).

7. Місце ПС в системі народної освіти. Моделі функціонування ПС (Панок В.Г., Карамушка Л.М.).

8. Принципи роботи практичного психолога.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Положення про психологічну службу. ( 2009 р.) — захист.

2. Описати основні завдання практичного психолога в різних сферах суспільної практики. Оформити у вигляді таблиці в зошиті.

 

Заняття 2. Особистісні та професійні якості працівника психологічної служби

1. Освітньо-кваліфікаційні характеристики і вимоги до практичного психолога.

2. Обов’язки і права практичного психолога. Посадова інструкція психолога.

3. Особистісні якості та професійні знання, уміння практичного психолога.

4. Комунікативна та мовленнєва компетентності психолога.

5. Етичний кодекс в роботі психологічної служби.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1.  Етичний кодекс психолога (захист).

2. Підготувати один виступ (реферат) на тему:

2.1. Організація психологічної служби у сфері політики.

2.2. Психологічна служба організації (підприємства).

2.3. Соціально-психологічна служба в системі соціальних служб для молоді.

2.4. Організація діяльності психологічгої служби в системі охорони здоров’я.

2.5. Психологічна служба у військовій та спортивній сфері.

Заняття 3. Психологічна служба системи освіти. Робота практичного психолога при центрах соціальних служб для молоді

(готувати підкреслене)


1. Специфіка діагностичної роботи на різних вікових етапах розвитку.

2. Компоненти готовності дитини до школи: сутність, критерії та методи діагностики.

3. Особливості організації, види та форми проведення корекційних занять.

4. Розвиваюча робота з дітьми  та молоддю.

5. Зміст психопрофілактичної роботи психолога.

6. Напрямки та форми превентивного виховання та консультативно-методичної роботи психолога з дітьми, батьками, вихователями, вчителями.

7. Особливості просвітницько-пропагандистської роботи психолога в навчально-виховному закладі.

8. Участь психолога у медико-психолого-педагогічній комісії та психолого-педагогічних консиліумах.

9. Сім’я Фостера. Сімейний дитячий будинок. Робота психолога з «матерями»- вихователями.

10. Основні напрямки роботи практичного психолога при центрах соціальних служб  для молоді.

11. Служби негайної психологічної допомоги.

12. Соціально-психологічний аспект профілактики адиктивної поведінки підлітків та молоді.

13. Робота психолога в агенстві зайнятості. Соціально-психологічний захист населення.

14. Реабілітація, як головний вид діяльності в соціально-психологічних центрах.

15. Історія розвитку шкільної психологічної служби. Роль ШПС у вирішенні проблем школи.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Розробити розвиваюче або корекційне або профілактичне заняття (тематика, напрямок на вибір студента). Вимоги.

2.  Скласти діагностичну програму з визначення психологічної готовності дітей  до шкільного навчання. Наприклад.

3. Законспектувати непідкреслені запитання заняття (здати в електронному варіанті з посиланням на джерело).

4. Підготувати тези до конференції за темою » Реабілітація ……….». Вимоги.

Практична частина заняття

1. Ознайомлення з методиками виявлення підлітків «групи ризику».

2. Проведення вправи студентами  з особистого розвиваючого / корекційного заняття.