Завдання для заліку з курсу «Організація психологічної служби» (21 пс)

Перелік питань для підсумкового контролю знань. 

1. Поняття про психологічну службу, завдання та функції психологічної служби України.

2. Специфіка нормативної та правової бази психологічної служби в інших сферах суспільної практики (бізнес, економіка, органи внутрішніх справ та збройних сил, політика,соціальна служба для молоді, охорона здоров’я тощо).

3. Законодавча та правова база психологічної служби (ПС) в галузі освіти.

4. Особливості оформлення кабінету практичного психолога.

5. Положення про психологічну службу (ПС). ( 2018 р.)

6. Документація в роботі працівника психологічної служби (ПС).

7. Місце ПС в системі народної освіти. Три моделі функціонування ПС (І.В.Дубровіна, Л.М.Карамушка, М.П.Малигіна).

8. Головні напрямки діяльності психологічної служби.

9. Принципи та функції роботи практичного психолога.

10. Обов’язки і права практичного психолога. Посадова інструкція психолога.

11. Освітньо-кваліфікаційні характеристики і вимоги до практичного психолога.

12. Особистісні якості та професійні знання, уміння практичного психолога.

13. Етичний кодекс в роботі психологічної служби.

14. Психодіагностика як вид діяльності практичного психолога: поняття про психологічну діагностику, вимоги до психодіагностичної діяльності, психодіагностичний процес.

15. Специфіка діагностичної роботи на різних вікових етапах розвитку дошкільників та дітей шкільного віку.

16. Профілактична робота як вид діяльності практичного психолога

17. Особливості консультативної роботи практикуючого психолога з дітьми, батьками, вихователями, вчителями.

18. Характеристика процесу психологічного консультування.

19. Вимоги до психолога-консультанта.

20. Техніки, методи та види психологічного консультування.

21. Принципи та умови психологічного консультування.

22. Організація корекційно-розвивальної роботи. Шляхи корекції та розвитку.

23. Особливості організації, методики, види та форми проведення корекційних занять.

24. Розвиваюча робота з дітьми від 1 до 3 років, з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку, з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

25. Розвиваюча робота психолога з підлітками та старшокласниками.

26. Специфіка роботи практичного психолога з батьками. Методи роботи практичного психолога з батьками.

27. Специфіка роботи практичного психолога з педагогічним колективом.

28. Особливості просвітницько-пропагандистської роботи психолога в навчально-виховному закладі.

29. Реабілітація, як головний вид діяльності в соціально-психологічних центрах.

30. Участь психолога у  психолого-педагогічних консиліумах.

31. Участь психолога у медико-психолого-педагогічній консунтальції.

32. Завдання практичного психолога інклюзивної освітньої системи.

33.Особливості роботи психологічної служби у дошкільному закладі.

34. Психологічна служба і ВНЗ.

35. Психологічна служба центрів телефонного консультування.

36. Становлення української психологічної служби.

37. Організація психологічної служби у сфері політики.

38. Психологічна служба організації (підприємства).

39. Соціально-психологічна служба в системі соціальних служб для молоді.

40. Організація діяльності психологічгої служби в системі охорони здоров’я.

41. Психологічна служба у військовій та спортивній сфері.

42. Місце і роль психологічної служби в пенітенціарних закладах.

43. Організація діяльності психологічної допомоги сім’ї та соціально-психологічного захисту населення.

44. Служба невідкладної психологічної допомоги «Телефон довіри».

45. Специфіка організації психологічної служби в реабілітаційних центрах.

46. Клієнти соціально-психологічної служби. Форми роботи з дітьми та людьми з особливостями психофізичного розвитку.

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Бочелюк В.И., Зарицька В.В. Психологія: вступ до спеціальності. Навч. посібник. — К., 2007.
  2. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ до спеціальності. Навч. п-к. – К., 2007.
  3. Легка Л.М., Семенча Л.Г. Організація діяльності психологічних служб: Навч. посібник. – К., 2015.
  4. Настільна книга шкільного психолога/Авт.-уклад.О.Є.Марінушкіна. — Х., 2010.
  5. Основи практичної психології: Підручник / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. – К., 2006.
  6. Приходько Ю.О. Практична психологія: Введення у професію: Навч. посібник. – К., 2012.

Додаткова література:

  1. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. М., 2000.
  2. Настільна книга шкільного психолога / Авт.-уклад. О. Є. Марінушкіна.— Х., 2010.
  3. Психологічний супровід навчання і виховання учнів початкових класів. Випуск 6. Біла церква, 2013.
  4. ДьомінаГ.А. Психолого-педагогічний розвиток особистості майбутнього сім’янина: Методичні рекомендації. — К., 2008.