Модель професійної компетентності соціального педагога (Шевців З.М.)

Провідні вчені України розробили професійний портрет соціального педагога

1.Професійні знання: соціально-гуманітарні знання; загальноосвітні знання; психолого-педагогічні знання; фахові знання. Соціальний педагог повинен знати: вікову, педагогічну, соціальну психологію; етику, естетику, педагогічну деонтологію, основи права, екології; методологічні принципи, закономірності, зміст, методи та форми виховання; інноваційні процеси, технології освітньо-виховної роботи в навчальних закладах різних типів; особливості профілактики девіантної поведінки учнів різного віку, негативних явищ у підлітковому середовищі, проблеми статево-рольової соціалізації особистості; форми і методи роботи у сімейно-побутовому середовищі, у позашкільних закладах, за місцем проживання; основи валеології, зміст, форми та методи організації здорового способу життя дітей та учнів різного віку; специфіку роботи у загальноосвітніх школах-інтернатах, спеціальних, санаторних та школах соціальної реабілітації; сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій тощо та їхній вплив на особистість; функції, права системи державних інститутів, установ, громадських організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління; культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організовується робота; основи трудового законодавства України, правила охорони праці та техніки безпеки; Закон України «Про освіту», Декларацію прав людини, Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

2.Професійні уміння та навички: спеціальні; комунікативні; прикладні: дослідницькі, соціально-творчі, соціально-медичні, соціально-правові, соціально-економічні; організаторські; аналітичні; педагогічні; психологічні. Соціальний педагог повинен вміти: застосовувати професійні знання в практичній діяльності, здійснювати корекцію відхилень у поведінці школярів, молоді; проводити профілактичну роботу з попередження девіантної поведінки, а також розробляти програми та проекти роботи з «дітьми вулиці», працювати з групами ризику в умовах неформального спілкування, сприяти прояву ініціативи, активізації суб’єктивної позиції вихованців (клієнтів); організовувати взаємодію педагогічного колективу, батьків, громадських об’єднань та організацій, служб у справах неповнолітніх, служб соціального захисту, профспілок, правоохоронних органів, медичних установ тощо щодо виховання, оздоровлення, здійснення соціального патронажу, профілактичної роботи і соціальної реабілітації дітей та підлітків.

3 .Професійні якості особистості:

— відкритість — готовність відкрити іншим свій внутрішній світ, бути відвертим, вміти говорити про свої почуття і думки, передавати їх співбесіднику;

— комунікабельність — інтерес до інших людей, прихильність до спілкування, легкість у спілкуванні;

— емпатія — це особливий спосіб розуміння іншої людини, уміння бачити світ очима інших людей, розуміти їх так, як вони, сприймати їх вчинки з тих же позицій;

— делікатність — ввічливість, м’якість у спілкуванні з іншими людьми;

— автентичність — здатність бути природнім у стосунках з іншими людьми, бути самим собою з навколишніми;

— безпосередність — уміння говорити і діяти в обстановці «тут і тепер», мати чітке уявлення про людину та її ситуації, демонструвати це;

— доброзичливість — здатність демонструвати своє ставлення приязні, симпатії, готовності підтримати іншу людину;

— конкретність — відмова від загальних міркувань, уміння конкретно відповідати на поставлені запитання.

4. Професійний імідж: особистісна привабливість; інтелігентність; образ здорової і благополучної людини; позитивний настрій; соціальний статус; соціальний фон; візуальне сприйняття

Зміст і спрямованість соціально-педагогічної діяльності визначається проблемами школи. Об’єктами соціально-педагогічної діяльності є: шкільний колектив; класний колектив; окрема група школярів; окремі школярі — дезадаптовані; з девіантною поведінкою; з проблеми, які потребують оперативного втручання; учительський колектив в аспекті його соціально-педагогічної роботи і підвищення педагогічної майстерності в галузі знань із соціальної педагогіки; батьківський колектив; окремі сім’ї, діти яких потребують соціально-педагогічної допомоги, а також батьки, які могли б взяти участь у соціально-педагогічній роботі з дітьми школи.

_____

Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / З. М Шевців ; [рец.: Р. В. Павелків, С. В. Лісова, М. М. Філоненко]. — К. : Центр учб. л-ри, 2012. — 246 с.