Кваліфікаційна характеристика посади психолога

Посадові обов’язки

Вивчає вплив психологічних, економічних і організаційних факторів виробництва на трудову діяльність працівників підприємства, організації, установи з метою розробки заходів з покращення їх умов праці і підвищення ефективності роботи. Виконує роботу з укладання проектів планів і програм соціального розвитку, визначення психологічних факторів, які чинять вплив на працюючих.

Проводить спільно з фізіологом дослідження індивідуальних якостей працюючих, особливостей трудової діяльності робітників і службовців різних професій і спеціальностей, а також пов’язані з професійним відбором, перевіркою психологічних умов праці, виявом інтересів і схильностей, задоволеністю працею.

Бере участь в експериментах з визначення впливу умов праці на психіку робітника.

Аналізує трудові процеси і психологічні стани робітника під час роботи.

Спільно з соціологом та іншими спеціалістами бере участь у визначенні задач соціального розвитку.

Здійснює вибір найактуальніших питань і проблем, які вимагають розв’язання (плинність кадрів, порушення трудової дисципліни, малоефективна праця), визначає шляхи усунення причин, які їх викликають.

Розробляє професіограми і детальні психологічні характеристики професій робочих і посад службовців, які визначаються впливом виробничого середовища на нервово-психічну напругу працюючого, дає рекомендації відносно умов оптимального використання особистих трудових можливостей людини з врахуванням перспективи розвитку її професійних здібностей.

Бере участь у реалізації заходів з виробничої і професійної адаптації молодих робітників і спеціалістів.

Готує рекомендації і пропозиції з впровадження результатів психологічного дослідження в практику, а також заходи з конкретних напрямків удосконалення управління соціальним розвитком, які сприяють організації оптимальних трудових процесів, встановленню раціональних режимів праці і відпочинку, покращенню морально-психологічного клімату, умов праці і підвищення працездатності людини, здійснює контроль за їх виконанням.

Аналізує причини плинності кадрів, їх підбір та розстановку, виходячи з вимог організації праці і управління виробництвом, розробляє пропозиції з забезпечення стабільності кадрів, прийняття необхідних заходів з адаптації працівників.

Бере участь у формуванні трудових колективів, у проектуванні систем організації праці (організації робочого часу, раціоналізації робочих місць) з врахуванням психологічних факторів і ергономічних вимог.

Консультує керівників підприємств, установ, організацій з соціально-психологічних проблем управління виробництвом і соціальним розвитком колективу, а також робітників, які займаються кадровими і трудовими питаннями.

Повинен знати:

 • постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, які відносяться до питань практичної психології;
 • психологію праці і управління, інженерну і соціальну психологію;
 • методи вивчення психологічних особливостей трудової діяльності робітників;
 • технічні засоби, які застосовуються при вивченні умов праці;
 • передовий вітчизняний і зарубіжний досвід роботи психологів;
 • основні технології виробництва;
 • основи економіки, організації виробництва, праці і управління;
 • основи профорієнтаційної роботи;
 • законодавство про працю;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • правила і норми охорони праці.

Вимоги до кваліфікації:

Психолог 1 категорії: вища професійна (психологічна) освіта і стаж роботи на посаді психолога 2 категорії не менше 3-х років.

Психолог 2 категорії: вища професійна (психологічна) освіта і стаж роботи на посаді психолога не менше 3-х років.

Психолог: вища професійна (психологічна) освіта без вимог до стажу роботи.

_____

Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ у спеціальність. Навчальний посібник. — К, 2007. С 243-244