Обов’язкова документація практичного психолога в галузі освіти (Олеся Ригель)

МОН змінив посадову документацію фахівців психологічної служби системи освіти. Один документ прибрали, один — залишили без змін, ще п’ять — підкорегували. Докладний аналіз змін у посадовій документації практичного психолога від експерта журналу вам у поміч.
.
Психологічна служба, як і вся система освіти, зазнає змін — різних за якістю, змістом та глибиною. Зокрема, змінилася і посадова документація фахівців. Це визначив  лист МОН «Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» від 05.09.2018 № 1/9-529.

Що змінилося

Серед принципових змін такі:

  • розподіл документації за посадою. У психологічній службі працюють два фахівці — практичний психолог і соціальний педагог. Відтепер кожен фахівець має свій комплект посадових документів. Раніше форми документів були спільними. Навіть у назвах документів на їхніх зразках це було відображено — посади були зазначені через скісну риску;
  • план роботи фахівця на місяць вилучено. Його, так би мовити, підтягли до плану роботи на рік, який тепер має назву «перспективний план», тобто фахівець за потреби має/може внести необхідні/доречні зміни;
  • прізвище, ім’я, по батькові учасника освітнього процесу або здобувача освіти тепер зазначають у шапці протоколів консультативної та психодіагностичної роботи, де раніше зазначали назву навчального закладу;
  • протоколи ведуть за потреби, про це нагадує примітка у відповідних документах;
  • вилучено графу з протоколів, у якій батьки чи педагоги засвідчували те, що фахівець ознайомив їх з висновками та рекомендаціями;
  • апробація форм посадової документації. У листі зазначено, що «запропоновані зразки документації практичних психологів і соціальних педагогів проходитимуть апробацію протягом 2018/2019 навчального року, за результатами якої буде затверджено професійну документацію працівників психологічної служби у системі освіти».

Без змін залишилася форма графіку роботи фахівця.

У Таблиці — покроковий аналіз змін у посадовій документації практичного психолога

Порівняльний аналіз змін у посадовій документації практичного психолога

Як було

Як стало

Лист МОН «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби»від 17.09.2015 No 1/9-442

Лист МОН «Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»від05.09.2019 No1/9-529

План роботи практичного психолога/соціального педагога на навчальний рік Перспективний план роботи практичного психолога на навчальний рік
Містить примітку про те, що план обов’язково погоджують з директором/методистом центру/кабінету лабораторії психологічної служби

Має преамбулу, яка містить:

•вступ — відомості про склад психологічної служби закладу освіти, нормативні документи, на яких грунтується діяльність практичного психолога тощо

•аналітична частина — короткий аналіз виконання плану роботи за минулий рік

•цілепокладальна частина — мета, завдання, запит адміністрації закладу освіти тощо

•змістова частина

Зміст роботи з дітьми, педпрацівниками, батьками та адміністрацією навчального закладу організовують за сімома пунктами:

•психодіагностична робота

•консультативна робота

•корекційно відновлювальна тарозвивальна робота

•психологічна просвіта

•навчальна діяльність

•організаційно-методична робота

•зв’язки з громадськістю

Змістова частина плану визначає напрями діяльності зучасниками освітнього процесу закладу освіти. Їх також сім, утім, дещо змінених:

•діагностика

•профілактика

•корекція

•навчальна діяльність

•консультування

•просвіта

•інше

Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога/соціального педагога Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога
Містить план роботи на місяць
Схему обліку роботи організовують заднями тижня, вона охоплює такі пункти: дата, цільова аудиторія, кількість осіб, зміст роботи, методи (методики/програми роботи), кількість годин

Роботу обліковують за напрямами діяльності, а також фіксують: дату, напрям діяльності, кількість годин, цільову аудиторію, форму/зміст роботи

 

Протокол індивідуальної консультації Протокол індивідуальної психологічної консультації

Містить блок персональних даних

 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника освітнього процесу або здобувача освіти зазначають у шапці документа

 

Хід консультації фіксують за такими параметрами:

•тематика звернення (запит)

•короткий опис звернення

•зміст проведенної роботи

•висновки

•рекомендації

Хід консультації фіксують за такими параметрами:

•короткий опис звернення

•проблема

•зміст проведеної роботи

•висновки

•рекомендації

Протокол індивідуального діагностичного обстеження Протокол індивідуальної психологічної діагностики

Містить блок персональних даних

 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника освітнього процесу або здобувача освіти зазначають у шапці документа
Вік дитини на час діагностики
Тематика звернення (запит) Причина звернення (запит)

Уточнюють зміст проведеної роботи, зокрема:

•вказують назви використаних методик

•описують поведінку дитини під час дослідження, емоційні реакції, характер спілкування з дорослими

Протокол діагностичного обстеження групи Протокол групової психологічної діагностики
Характеристику вибірки представляють дуже детально та з процентним аналізом

Характеристика вибірки менш деталізована

 

Протокол психологічного аналізу заходу Протокол включеного спостереження
Формальний документ, спрямований на оцінку педагога

За даними протоколу можна проаналізувати:

•особливості психічних процесів дітей та їхню активність

•взаємнини у системі «педагог — дитина»

Ведуть на запит адміністрації закладу
Копію протоколу передають визначеній особі

Захід аналізують за трьома показниками:

•тема (назва) заходу

•мета заходу

•зміст проведеної роботи

Заняття/захід аналізують за сімнадцятьма показниками:

•тема заняття/заходу

•мета відвідування заняття/заходу

•зміст проведеної роботи —

•рівень активності, працездатності на занятті/заході

•особливості уваги здобувачів освіти — зосередженість, розподіл, переключення

•співвідношення репродуктивної та творчої діяльності

•рівень самоорганізації

•пізнавальні процеси, які домінують — пам’ять, мислення, уява

•види пам’яті, які домінують — образна, логічна, емоційна, механічна

•форми запам’ятовування — логічна обробка, кількаразове повторювання, асоціації, мнемотехніка, закріплення, використання декількох форм

•форми мислення — порівняння, зіставлення, аналіз, синтез, класифікація, систематизація, генералізація

•мовлення — розвиток емоційності, виразності, навичок усної розповіді, володіння термінологією, наявність слів-паразитів

•психологічний клімат заняття/заходу

•основні емоції на занятті/заході

•взаємини здобувачів освіти на занятті/заході

•емоційне ставлення до навчання

•ставлення до вихова

 

_____

Олеся Ригель Посадову документацію ведіть по‑новому // Практичний психолог. Дитячий садок. №10, жовтень 2018.