Рівні та типи научіння (Кутішенко В.П.)

Научіння відбувається на різних рівнях. Одні форми научіння здійснюються автоматично і мимовільно. Інші вимагають такого програмування, на яке може бути здатний лише розвинутий мозок вищих ссавців і особливо людини.

1-ий рівень – научіння на рівні реактивної поведінки (Реактивна поведінка – реакція організму на той або інший подразник). Типи научінню на цьому рівні:

1. Звикання – процес, в результаті якого організм змінюється на рівні рецепторів, научається ігнорувати повторний або постійний подразник.

2. Сенсибілізація – процес, протилежний звиканню. Підвищення чутливості нервової системи до подразників. У результаті подразник починає провокувати певну поведінку.

3. Імпринтінг – спадково запрограмоване формування прив’язаності новонародженої тварини до першого об’єкту, який рухається.

4. Умовні рефлекси, що виникають в результаті формування зв’язку між специфічним стимулом, який викликає той або інший вроджений рефлекс, і якимось індиферентним стимулом. Через що індиферентний подразник сам по собі починає викликати цей рефлекс.

2-ий рівень – научіння на рівні оперантної поведінки(Оперантна поведінка – це дії, для вироблення яких необхідно, щоб організм активно „експериментував” з оточуючим середовищем і таким чином встановлював зв’язки між різними ситуаціями). Вироблення певних форм поведінки здійснюється в результаті закріплення тих дій, наслідки яких для організму бажані, та відмови від дій, які приводять до небажаних наслідків. Типи научіння на цьому рівні:

1. Метод проб і помилок – індивід, зустрічаючись із перешкодами, відмовляється від неефективних дій, знаходить вірне рішення.

2. Формування реакцій – поведінка формується в результаті дії підкріплюючого фактору.

3. Научіння методом спостереження:

а) наслідування – це спосіб научіння, при якому організм

відтворює дії моделі, не завжди розуміючи їх значення;

б) вікарне на учіння – засвоєння форми поведінки іншої

особи, включаючи розуміння наслідків цієї поведінки.

3-ій рівень – когнітивне научіння. Оцінка ситуації здійснюється з врахуванням минулого досвіду і можливих її наслідків.

1. Латентне на учіння (Всі сигнали дійсності обробляються мозком. Мозок створює когнітивні карти, за допомогою яких організм визначає найбільш адекватні реакції).

2. Научіння складним психомоторним навичкам (Вироблення когнітивних стратегій, спрямованих на вироблення строгих послідовних рухів і на їх програмування, залежно від бажаного результату; покращення координації та інтеграція різних елементів навички; високий рівень уміння, навичок стає автоматичним).

3. Научіння шляхом інсайту (Прийняття спонтанного рішення. Певна інформація, розкидана в пам’яті, немов би об’єднується і використовується в новій ситуації).

4. Научіння шляхом роздумів. Розглядаються дані, між ними встановлюються зв’язки, будуються гіпотези :

— перцептивне научіння як довгострокова зміна сприймання якого-небудь об’єкта або події в результаті попереднього сприймання цього ж об’єкта, шляхом висунення гіпотез;

— концептуальне на учіння як на учіння, в якому беруть участь два процеси: абстрагування і узагальнення.

Научіння у людини починається з моменту її народження і є складним і багатоступеневим процесом, що відбувається на різних рівнях.

_____

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.