Організація психологічних досліджень (Дьоміна Г.А.)

Організація психологічних досліджень

Будь-яке психологічне дослідження повинно додержуватись певних вимог. Виділяють 4 етапи:

1. Підготовчий етап або планування.

Характеризується обранням теми та визначенням основних напрямків дослідження. Відбувається вивчення теоретичних джерел з даної проблеми та з’ясування рівня розробленості даної теми на сучасному етапі розвитку.

2. Методичний етап.

Визначення мети, об’єкту та предмету дослідження, висунення гіпотези (припущення) дослідження, виділення завдань дослідження (4-5: теоретичне, практичне, корекційні заходи), складається план, відбувається добір і апробація психодіагностичних методик щодо вивчення явища. Добір контингенту досліджуваних повинен забезпечувати їх однорідність.

3. Емпіричний етап (власне експериментальний етап). Має 3 частини:

—         констатуючий експеримент:

всі результати повинні фіксуватися в протоколах. Протокол може мати форму цілісних записів або виражатись в кількісних одиницях, що умовно позначають ті чи інші психологічні особливості,

після збору фактичних даних відбувається кількісна і якісна обробка матеріалу. Існують спеціальні методи математичної статистики:

* кореляційний аналіз – встановлює залежність між двома явищами;

* факторний аналіз – дозволяє встановити і оцінити значущість факторів, які впливають на дане явище.

—         формуючий або розвивальний експеримент,

—         контрольний експеримент (контрольний зріз).

4. Інтерпретаційний етап. В кінці дослідження проводиться обробка даних по формуючому експерименту (якісний та кількісний аналіз), здійснюється інтерпретація даних і формуються певні висновки, рекомендації.