Компоненти соціально-педагогічної діяльності (Шевців З.М.)

Соціально-педагогічна діяльність — це інтегроване, цілісне утворення, яке включає такі структурно-змістові компоненти: цільовий, мотиваційний, комунікативний, процесуальний, результативно-оціночний.

1. Цільовий або цілепокладання як основний компонент соціально-педагогічної діяльності вимагає визначення цілей діяльності, які необхідно розв’язати спеціалісту. Наступним кроком соціального педагога є пошук шляхів розв’язання проблеми. З цією метою на основі встановленого діагнозу розробляється цілепокладання («дерево цілей»); добираються методи і форми організації. Головна мета визначає напрямок соціально-педагогічної діяльності, проміжні цілі — це завдання, які виступають засобами реалізації поставленої мети.

2. Мотиваційний компонент. Мотивація — це рушійна сила людської поведінки. Визначення мотиваційної готовності клієнта до процесу має включати дерево цілей «хочу-можу-роблю-отримую».

3. Соціально-педагогічна діяльність за своєю сутністю є комунікативної. Під комунікативним компонентом розуміють взаємодію соціального педагога і клієнта, метою якої є оптимізація механізмів функціонування індивіда чи соціальної групи. У соціального педагога встановлюються міжособистісні, групові відносини, відносини у громаді.

Комунікації (спілкування) визначається стилем спілкування з різними категоріями людей: сором’язливими, агресивними, замкнутими, недовірливими, охочими до розмов, і тими, хто шукає справедливості та підтримки, і з тими , хто її вимагає.

4. Процесуальний компонент — це конкретний вибір змісту та виду діяльності, її технології. Завданням технології є розробка методик результативного цілеспрямованого впливу.

5. Результативний компонент включає моніторинг та оцінку виконаної роботи. Метою моніторингу в першу чергу є визначення ефективності заходів, уведених у план реалізації соціально-педагогічної діяльності.

Оцінка виконання соціально-педагогічної діяльності проводиться для того, щоб переконатися, наскільки успішно чи ні відбувається виконання завдань. Отож, моніторинг та оцінка є важливим компонентом при здійсненні соціально-педагогічної діяльності.

_____

Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / З. М Шевців ; [рец.: Р. В. Павелків, С. В. Лісова, М. М. Філоненко]. — К. : Центр учб. л-ри, 2012. — 246 с.