Навчально-розвивальна програма “Особистість майбутнього сім’янина”

Психологи та педагоги зазначають, що заняття по підготовці до подружнього життя належить проводити як в урочний, так і в позаурочний час. Особливу увагу ми надаємо практичному психологу з його різними напрямками роботи та видами діяльності: діагностика, корекція, розвиток, консультативна допомога, просвіта, профілактика.

Дана програма передбачає розвиток особистості майбутнього сім’янина, а саме: розширення і збагачення знання, уявлення, переконання щодо подружнього життя, необхідні умови щасливого сімейного життя, найнеобхідніші риси сім’янина, їхні характеристики; мотиви вибору партнера та створення шлюбу, цінності сімейного життя та особистісних рис через сприяння усвідомлення учнями власних особистих якостей та використання інтерактивних шляхів для розвитку комунікабельності, толерантності, відповідальності, вольової саморегуляції, наполегливості, емпатійності, довіри, емоційної стійкості, розширення ціннісних орієнтацій.

При розробці цілеспрямованого, системного комплексу розвитку особистості майбутнього сім’янина ми керувалися індивідуально-психологічними особливостями учнів старших класів та виділеними нами компонентами особистісної зрілості щодо подружнього життя (когнітивного, емоційно-мотиваційно-ціннісного та регулятивно-поведінкового). У зв’язку з цим розробили програму, яка за своїм змістом є доступною для хлопців і дівчат юнацького віку, та могла б реалізуватися в навчально-виховній роботі вчителями, батьками та практичним психологом під обов’язковим керівництвом останнього.

У навчально-розвивальній програмі “Особистість майбутнього сім’янина” ми використали різні види робіт, що реалізувалися за допомогою різних форм, методів та технік. Яку б організаційну форму ми не обрали, є загальноприйняті дидактичні та специфічні вимоги до теоретичних та практичних занять, яких необхідно дотримуватись практичному психологу. Серед специфічних вимог ми виділили: партнерство та довіру між психологом і учнями при аналізі, обговоренні питань; тактовне використання випадків із життя дітей та шлюбів оточуючих людей, конкретних прикладів взаємин учнів даного класу; право учня відмовитися від відповіді чи участі, наприклад, у рольовій грі; право учня висловити незгоду з деякими твердженнями психолога чи іншого учня з обов’язковим обґрунтуванням своєї точки зору тощо.

Під час заняття необхідно дотримуватися загальних вимог викладу матеріалу: змістовність, обґрунтованість, доцільність, послідовність, оцінка різноманітних життєвих ситуацій і явищ, емоційність поданого матеріалу, зв’язок з життям, з особистим досвідом учнів, проблемний підхід до викладання. Таким чином, рівень розвитку особистості майбутнього сім’янина залежить від комплексу психолого-педагогічних умов, засобів, основу яких складають: 1) психолого-педагогічна підтримка батьків та вчителів стосовно їхнього впливу на розвиток майбутнього сім’янина (вид роботи – психологічна просвіта та консультативна допомога);

2) індивідуальний підхід та цілеспрямована робота психолога з учнями у становленні особистісної зрілості щодо подружнього життя (вид роботи – психодіагностика, корекція і розвиток, просвіта, профілактика, консультації);

3) обов’язкове дотримання дидактичних і специфічних вимог до занять та загальних вимог щодо подачі матеріалу, використання різних форм та інтерактивних методів роботи щодо розвитку особистості майбутнього сім’янина (організаційний вид роботи).

Під час побудови навчально-теоретичних та корекційно-розвивальних практичних занять передбачається визначення теми, мети, завдань, плану організації заняття, методів та прийомів, опису розвивальних та корекційних вправ. Їх зміст ми взяли з різних психолого-педагогічних джерел [3], [4], [5], [7], [8], [9], [15], [17]. Більшість із завдань ми модифікували через адаптацію їх до умов нашої навчально-розвивальної програми, деякі – розробили самі. Кожна доповідь, теоретичне або практичне заняття складається із вступу (привітання, оголошення теми, мети), базової частини (інформація або корекційно-розвивальні вправи, обговорення), заключної частини (підсумок, рекомендації, прощання).

Розвиток особистості майбутнього сім’янина забезпечується двома напрямками роботи психолога: 1) безпосередня робота з хлопцями та дівчатами юнацького віку на теоретичних та практичних заняттях, тривалістю 40-100 хв. (чисельність групи до 25 осіб різної статі однієї вікової групи); 2) робота з батьками і педагогами на батьківських зборах і педагогічних зібраннях (на початку та в кінці навчального року), на “вечорах запитань і відповідей” (протягом навчального року). Дані напрямки реалізуються в теоретичній, практичній, діагностичній роботі даної навчально-розвивальної програми “Особистість майбутнього сім’янина”, що складається з чотирьох частин: робота психолога з учнями, з педагогічним колективом, робота класного керівника або наставника з учнями, робота психолога з батьками [6]. Пропонуємо розглянути першу частину навчально-розвивальної програми, яка була підготовлена для роботи з учнями.

Перші дванадцять занять розраховані на 40-45 хв. (частина І. № 1-12). Метою та завданням їх є уточнення, розширення і збагачення знань старшокласників стосовно шлюбу, сім’ї; мотивів одруження та вибору шлюбного партнера; життєвих та сімейних ціннісних орієнтацій; найважливіших особистісних якостей сім’янина тощо. Заняття проходили у формі бесід і дискусій. Експериментальна діагностика відбувалася на попередніх заняттях з визначеною темою. Наприклад, спочатку в психологічній студії відбулося анкетування щодо мотивів одруження та вибору шлюбного партнера (тема “Мотиви одруження та вибору шлюбного партнера”), а вже наступного дня на класній годині ми виділили та охарактеризували можливі мотиви одруження старшокласників та з’ясували їх погляд на мотиви одруження нинішньої молоді. Також обговорили мотиви щодо вибору шлюбного партнера в темі “Мотив як рушійна сила в житті людини”. Отже, заняття з розробленої програми проводилися з учнями протягом навчального року як під час класних годин, так і в психологічній студії. Мету та завдання занять пропонуємо далі.

Практичний психолог (згідно з нашою програмою) розкриває перед учнями суть шлюбу, шлюбних статевих стосунків з урахуванням психології юнацького віку і сексуальності, психологічної проблеми статевих стосунків, специфіки молодої сім’ї, необхідні умови щасливого подружнього життя; допомагав усвідомити свої емоційні риси, вольові якості (самостійність, відповідальність), розвинути навички міжстатевого спілкування, спрямовував учнів на удосконалення вмінь вирішувати міжособистісні проблеми (за парадигмою).

Наступні сімнадцять занять (частина ІІ. № 1-17) були розподілені на п’ять блоків, кожне заняття розраховане на 90-100 хв.

Мета занять: здійснити розвиток особистості майбутнього сім’янина, у процесі якого вони мали можливість вільно виражати свої емоції, думки, регулювати свою поведінку та ефективно взаємодіяти з іншими.

Такий характер роботи покращив рівень особистісної зрілості щодо майбутнього подружнього життя, що є основою для подальшої готовності молоді до шлюбно-сімейного життя.

Завдання:

1) збагатити систему знань про особистісні риси, визначити індивідуальні особливості та можливості старшокласників (напр., поділитися досвідом або навчитися знайомитись та розпочинати бесіду з протилежною статтю) (вправи: “Самопрезентація”, “Дзеркала”, “Комплімент”, “Перетворення”, “Віримо в довіру”, “Молодець!”, “Ім’я з прикметниками”, “Чим ми схожі, чим відрізняємось”, “Схвалення” та ін.);

2) виробити адекватні мотиви, ціннісні орієнтації та установки учнів щодо прийняття рішень та вибору (вправи: “Молодець!”, “Людина”, “Цінності”, “Похвали-посвари”, “Аукціон”, “Мафія”, “Я – в ХХІ столітті” та ін.);

3) розвинути навички міжстатевого та безконфліктного спілкування (вправи: “Спілкування – це просто”, “Зрозумій або вгадай”, “Дзеркала”, “Глухий-сліпий-німий”, “Товсте скло”, “Взаємні презентації”, “Похвали-посвари”, “Сила мови”, “Зіпсований телефон”, “Заграна платівка”, “Я вмію казати “Ні” та ін.);

4) навчити відчувати, розуміти та довіряти партнеру та розвинути почуття довіри до навколишнього світу (вправи: “Взаємні презентації”, “Хто дивиться недоброзичливо”, “Малювання вдвох картини”, “Воскова паличка” або “Свічка”, “Розплутування змії”, “Сліпий і поводир”, “Передай апельсин”, “Падіння на руки”, “Віримо в довіру”, “Човник” та ін.);

5) усвідомити свою відповідальність (вправи: “Аукціон”, “Візитка сусіда”, “Сила мови”, “Зіпсований телефон”, “Мафія” та ін.);

6) розвинути навички самоаналізу та саморегуляції поведінки (вправи: “Взаємні презентації”, “Упевненість у своїх здібностях” , “Вияви себе” та ін.). Заняття проходять у формі тренінгу.

Тренінгові заняття складаються з певних загальноприйнятих структурних частин, яких ми дотримувалися: 1) привітання, уточнення самопочуття; 2) вправи для емоційної розминки, оголошення тренером теми заняття, очікування від всього тренінгу (на першому й останньому занятті тренінгу); 3) групова взаємодія (спрямовуюча дискусія, обговорення, мозковий штурм, моделювання, рольові ігри, розв’язання задач-ситуацій); 4) підведення підсумків; 5) прощання.

Запропонована на першому тренінговому занятті схема майже вся повторювалася і на всіх наступних. Через свою повторюваність вона діяла як норма для нашої групи учнів, завдяки чому з’явилися позитивні моменти, які створили умови для продуктивної дії тренінгу.

Перший блок “Знайомство” – складається з одного заняття.

Заняття № 1 спрямоване на знайомство і саморозкриття учасників групи, створення позитивної, невимушеної атмосфери та прийняття правил роботи в групі.

Другий блок “Вчимося безконфліктно спілкуватися” – складається з п’яти занять.

Заняття № 2 – 6 спрямовані на подолання психологічних бар’єрів під час спілкування, на розвиток навичок ефективної взаємодії вербальними та невербальними засобами, на покращення рефлексії та основ довіри.

Третій блок “Мотивація і ціннісні орієнтації” – складається з трьох занять.

Заняття № 7 – 9 орієнтовані на розвиток позитивного ставлення до подружнього життя, прискорення мотиваційних та ціннісних перетворень, посилення прагнення досягати власних цілей.

Четвертий блок “Відповідальність у житті” – складається з чотирьох занять.

Заняття № 10 – 13 спрямовані на розвиток здібності до групового прийняття рішень, а також мають на меті допомогти учням усвідомити свою відповідальність як майбутніх сім’янинів, засвоїти навички впевненості, розвинути вміння здійснювати в різних формах контроль над своєю діяльністю та навички відповідальної і безпечної поведінки.

П’ятий блок “Вольова саморегуляція” – нараховує чотири заняття.

Заняття № 14 – 17 спрямовані на актуалізацію наполегливості, сили волі та підвищення рівня самовладання.

Завершальним етапом розробленої навчально-розвивальної програми стало заняття для учнів № 18 “Я – в ХХІ столітті” спрямоване на розвиток самовпевненості, на активізацію вміння планувати своє майбутнє, приймати рішення з метою впливати на хід подій.

Після проведення навчально-розвивальної програми учні починають виявляти активність стосовно того, щоб з ними проводили й інші теоретичні та розвивальні заняття з певних цікавих тем. Такий вияв бажань старшокласників підкреслює й ще раз доводить те, що програма розвиває прагнення учнів до подальшого розвитку в даному напрямку та закладає основу для майбутньої роботи з молоддю щодо її підготовки до подружнього життя.

Отже, за зверненнями учнів, додатково можна провести лекцію з елементами гри “СНІД та його профілактика” (заняття № 19) та запланувати інші заняття на наступний навчальний рік.

Розглянемо детальніше дану частину програми (заняття № 1-19).

_____

Дьоміна Г.А. Психолого-педагогічний розвиток особистості майбутнього сім’янина: Методичні рекомендації для роботи практичних психологів. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 70с.