Словник Ж, З

Життєвий шлях – індивідуальна історія становлення і розвитку особистості в певному суспільстві.

Життя (мета людського життя) – за Е. Фроммом, досягнення свободи, незалежності, цілісності і здатності любити.

____

Задатки – вроджені анатомо-фізіологічні особливості мозку, нервової системи в цілому, що складають природну основу для розвитку певних психічних структур (здібностей, темпераменту, характеру тощо).

Загальна психологія — вивчає загальні закономірності психічної діяльності людини з нормальним розвитком.

Затримка психічного розвитку – відставання дитини від загальноприйнятого темпу вікового психічного розвитку, яке спричинюється травмами чи хворобами головного мозку або психоемоційними розладами. В умовах спеціального організованого суспільного корекційного впливу затримка психічного розвитку може усуватись.

Залежна / адиктивна поведінка (від англ. addiction — схильність, згубна звичка) – поведінка з відхиленнями, що характеризується прагненням до відходу від реальності шляхом штучної зміни свого психічного стану за допомогою прийому деяких речовин або постійною фіксацією уваги на певних видах діяльності, що спрямоване на розвиток і підтримку інтенсивних емоцій.

Здібністьвизначається як індивідуально-психологічні особливості людини, які виражають її готовність до оволодіння певними видами діяльності і до успішного їх виконання. За Р. Кеттеллом, це риси характеру, які визначають уміння й ефективність у досягненні цілей.

Здібності інтелектуальніперші прояви здібностей дитини, основу яких складають дії наочного моделювання: заміщення, використання готових моделей і побудова моделі на основі встановлення відношень між замінником і заміщуваним об’єктом.

Здібності педагогічні — сукупність психічних рис особистості, необхідних для успішного оволодіння педагогічною діяльністю, її ефективного здійснення.

Здібності педагогічні – це сукупність індивідуально-психологічних особливостей особистості педагога, що відповідають вимогам педагогічної діяльності і визначають успіх в оволодінні цією діяльністю.

Здібності сенсорні — перші прояви здібностей дитини, пов’язані із сприйняттям дитиною предметів та їх якостей, що складають основу розумового розвитку; інтенсивно формуються з 3-4 років.

Здібності творчі — різновид здібностей дитини, пов’язаний з уявою, які дозволяють дитині знаходити оригінальні способи і засоби рішення задач, придумати казку або історію, створити задум гри або малюнка.

Знання – результат пізнавальної діяльності людини, сукупність достовірної засвоєної людиною інформації про оточуючий світ чи самого себе.

Зона найближчого розвиткурозбіжність у рівні труднощів завдань, розв’язуваних дитиною самостійно (актуальний рівень розвитку) і під керівництвом дорослого. Поняття, впроваджене Л. Виготським, який показав, що реальне відношення розумового розвитку до можливостей учня може бути виявленим за допомогою визначення рівня актуального розвитку дитини і зони її найближчого розвитку; учень, утворюючи цю зону, “веде” за собою розвиток.

Зона найближчого розвитку – категорія вікової та педагогічної психології, що розуміється як потенційні можливості дитини, її здатність виконувати певні дії спочатку при допомозі дорослих, а згодом – самостійно.

Зрілість (дорослість) стан, до якого приходить організм наприкінці певного періоду свого розвитку. Най триваліший період онтогенезу характеризується тенденцією до досягнення найвищого розвитку духовних, інтелектуальних та фізичних здібностей особистості. хронологічні рамки періоду зрілості досить умовні і визначаються завершенням юності і початком періоду старіння.

Зрілість психологічна – системна якість особистості, що відображає досягнення стану її повної функціональності, адаптивності та відповідальності.

Зрілість психологічна – це такий стан особистості, що сприяє процвітанню в житті, розкриття всіх талантів людини, його здібностей, конструктивного спілкування з іншими людьми, адекватного сприйняття реальності, задоволенню важливих потреб людини соціально прийнятним чином.

Зрілість особистісна – сукупність розвинених фізіологічних, розумових, вольових, моральних та соціальних якостей людини, що дозволяє їй успішно адаптуватись та реалізуватись в навко­лишньому середовищі.

Зрілість особистісна – це складне структурне утворення, яке включає певні характеристики: стійку систему знань, уявлень, ціннісних орієнтацій відповідно до предмету вивчення, потребу в піклуванні про іншу людину, самоконтроль, емоційну зрілість, відповідальність у різних сферах життєдіяльності, адекватне самоствердження, автономність, самостійність вибору, почуття реальності, позитивне ставлення до себе, цілепокладання, високий рівень реалізованості подій життя, саморозвиток та самореалізацію тощо.

Зосередження зорове – з’являється на 3-5-му тижні: дитина завмирає і затримує погляд (недовго) на обличчі дорослого або на яскравому предметі.

Зосередження слухове – з’являється на 2-3-му тижні: грюкання дверей, викликає у дитини зупинку рухів, вона завмирає і замовкає. Пізніше, на 3-4-му тижні, така ж реакція виникає на голос людини.