Словник Р

Ранній (переддошкільний) період – етап онтогенетичного розвитку людини, частина епохи дитинства, що триває від 1-го до 3-ох років.

Реакція (лат. re… — проти і action — дія) – за Уотсоном, будь-яка відповідь організму на зміни в зовнішньому чи внутрішньому середовищі – від біохімічної реакції окремої клітини до умовного рефлексу.

Реакція емансипації виражається у прагненні до самостійності, звільнення від опіки дорослих. При несприятливих умовах ця реакція може лежати в основі втеч з дому чи школи, агресивних вибухах, спрямованих на батьків, вчителів, а також в основі окремих асоціальних вчинків.

Реакція зосередження — прояв поведінки дитини немовлячого віку, коли вона спрямовує погляд, завмирає, тягнеться до об’єкту, що викликав інтерес. Слугує передумовою розвитку уваги.

Реакція імітаціїхарактерна для підлітків особистісно незрілих, які потрапили в асоціальне середовище і наслідують лідерів.

Реакція компенсації – виражається у прагненні свою неспроможність в одні сфері доповнити успіхом в іншій.

Режим дняобгрунтований розподіл у часі і правильна послідовність задоволення основних фізіологічних потреб дитини уві сні, годуванні й активності (за Н. М. Щеловановим).

Рекапітуляції теорія — теорія американського психолога Гренвілл Стенлі Холла (1846-1924), за якою онтогенез психіки включає скорочене відтворення стадій історичного розвитку людського суспільства.

Референтна група – група значимих, авторитетних для особистості людей, у спілкуванні з якими можливе її максимальне саморозкриття.

Рефлекс умовний (набутий) – рефлекс, який утворюється при зближенні в часі будь-якого подразника, що спочатку не викликає реакції, з наступною дією подразника, який викликає безумовний рефлекс.

Рефлексія – 1) самоаналіз, самопізнання людиною внутрішніх психічних актів та станів; 2) (як новоутворення психіки молодшого школяра) — здатність дитини до самоаналізу розумової діяльності та поведінки.

Рефлексія — один з механізмів взаєморозуміння, що полягає в усвідомленні людиною того, як вона сприймається партнером у спілкуванні.

Ригідність – негнучкість, жорсткість мислення чи поведінки людини за необхідності адаптуватись до змін.

Рівень актуального розвитку – наявні у дитини можливості виконувати вимоги дорослих самостійно. Термін, введений Л.С. Виготським, і поряд із поняттям зони найближчого розвитку використовується для визначення оптимальної організації навчання дітей певного віку.

Розвиток – процес накопичення кількісних та якісних прогресивних змін, рух вперед від простого до складного, від нижчого до вищого. Розвиток – загальнонаукова категорія, вікова психологія спеціалізується на вивченні психічного розвитку.

Розумові діїсистема інтелектуальних операцій людини, спрямованих на виявлення ознак предметів, які безпосередньо не сприймаються.

Роль — суспільно прийнятий спосіб поведінки людей у різних ситуаціях (Д. Б. Ельконін).

Роль соціальна – суспільна функція особистості, відповідний прийнятим нормам спосіб поведінки людини в залежності від її статусу чи становища в системі міжособистісних стосунків.

Рушійні сили психічного розвитку — внутрішні суперечності, що спонукають людину до активності, спрямованої на їх подолання. Г. С. Костюк вирізнив низку таких важливих внутрішніх суперечностей.

Між новими потребами, цілями, прагненнями та досягнутим людиною рівнем оволодіння засобами, необхідними для їх задоволення. Наприклад, внаслідок появи комунікативної потреби дитина оволодіває мовленням як засобом спілкування з оточуючими.

Між інертністю, стабільністю, стійкістю й мінливістю, гнучкістю. Розв’язання цієї суперечності веде до появи «гнучкої стабільності». Зокрема, узагальнення особистістю різних мінливих мотивів, способів поведінки призводить до її стійкості в різноманітних життєвих обставинах.

Між досягнутим рівнем психічного розвитку індивіда й образом його життя.

Між перспективними й близькими цілями.