Словник М

Майстерність педагогічна — комплекс властивостей особистості педагога, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі. Властивості педагогічної майстерності: гуманістична спрямованість діяльності педагога, професійні знання, вміння та навички, педагогічні здібності (забезпечують швидкість самовдосконалення), педагогічна техніка (гармонізує структуру педагогічної діяльності).

Макросередовище (як компонент соціального середовища) – країна з її політичними, економічними, етнічними особливостями, регіон, місто чи село, в якому проживає індивід.

Макросередовище — джерело психічного розвитку особистості, що становить суспільство, його соціально-економічну і політичну систему.

Максималізм юнацький – надмірні вимоги молодих людей до моралі і поведінки себе та інших, категоричне ставлення до дійсності. З набуттям життєвого досвіду юнацькі вияви максималізму згладжуються.

Маскулінність (лат. masculinus – чоловічий) – набір рис людини, які суспільство традиційно вважає чоловічими.

Мезосередовище — джерело психічного розвитку особистості, що полягає у національно-культурних та соціально-демографічних особливостях населення за місцем проживання дитини.

Метод близнюків – метод  зіставлення психологічних особливостей членів близнецовой парі, що дозволяє визначити ступінь впливу спадщин, факторів і середовища на формування тих або інших психичних якостей людини.

Метод вікової психології – це спосіб наукового вивчення змісту та механізмів психічного розвитку людини. Належить до організаційних методів.

Методи діагностичні (тести) — група методів психологічного дослідження, що використовуються для з’ясування того, наскільки психічні якості людини відповідають раніше виявленим нормам та стандартам.

Метод зрізівдозволяє вивчати паралельно й одночасно єдине психічне явище на різних випробуваних або за різними віковими рівнями.

Метод лонгітюдний — один з двох основних способів організації психологічного дослідження (другий спосіб — поперечних зрізів), поширений у дитячій психології, що передбачає дослідження динаміки певного психічного явища у одних і тих же конкретних людей або їх груп протягом тривалого часу (кількох років).

Метод порівняльний (вікових або поперечних зрізів)один з двох основних способів організації психологічного дослідження, що передбачає одночасне вивчення певного психічного явища у різних вікових груп з метою виявлення його динаміки.

Метод проб (спроб) і помилок або метод перебору варіантів – вроджений метод мислення людини. У народі його ще називають методом наукового тику. Науковці цей метод вважають малоефективним.

Метод спроб і помилокспосіб формування нових форм поведінки в проблемних ситуаціях.

Метод психології – спосіб наукового вивчення розвитку та функціонування психіки.

Методи проективні – клас психологічних тестів, при виконанні яких досліджувані відповідають на неоднозначні й неструктуровані стимули, що дозволяє виявляти їхні потреби, почуття і конфлікти (тест Роршаха).

Методи інформаційні — група методів психологічного дослідження, в результаті яких отримують нові знання; основними з них виступають спостереження та експеримент.

Методи психології допоміжні — група методів психологічного дослідження (анкета, бесіда, інтерв’ю, самоспостереження), які самі по собі не відзначаються достатньою об’єктивністю та використовуються на доповнення до спостереження та експерименту.

Методи психологічного дослідження — певні шляхи збору наукових психологічних фактів, які відображають специфіку психічних фактів або явищ і слугують предметом теоретичного аналізу.

Методика соціометрична – в основу її покладений принцип вибору партнера для спільних дій. Особа, обрана найбільшою кількістю членів групи, має високий статус; не обрана жодним – низький статус. Однак ця методика не дозволяє з’ясувати причини і смисл тих чи інших стосунків, їх мотиваційне ядро.

Мікросередовище (як компонент соціального середовища) – безпосереднє суспільне оточення індивіда, його сім’я, друзі, знайомі та побутові умови проживання.

Мікросередовище — джерело психічного розвитку особистості, що включає її безпосереднє оточення, близьких дорослих, сім’ю.

Мислення — процес пізнавальної діяльності людини, що характеризується узагальненим і опосередкованим відображенням дійсності.

Мнемічна діяльність – робота пам’яті як пізнавального процесу.

Мнемотехніка – сукупність прийомів покращення роботи пам’яті.

Модульне навчанняце система навчання, яка є одним із видів особистісно-орієнтованого навчання, сутність якої полягає в тому, щоб той, хто навчається, міг самостійно працювати із запропонованими йому індивідуальними програмами, що містять банк інформації та методичні рекомендації щодо виконання завдань.

Модульна система навчання базується на індивідуалізованому підході, при якому головну роль відіграє не педагог, а учень, який навчається за власною індивідуальною програмою, самостійно визначаючи темп навчання та термін його закінчення. Все залежить від ставлення учня до навчання, його здібностей, наявних знань та трудових навичок.

Мовасистема знаків, що слугує засобом людського спілкування і діяльності мислення, способом вираження самосвідомості, передачі від покоління до покоління і зберігання інформації; мова існує і реалізується через мовлення.

Мовлення — це форма спілкування за допомогою мови, що склалась історично в процесі матеріальної перетворюючої діяльності людей.

Мовлення автономне – стадія активного мовлення. Дитина використовує аморфні слова-корені, виділяючи їх із слів, які чує від дорослих. Починаючи з 1,5 років одним словом дитина позначає цілий ряд предметів («ку» — купатися, курка; «па» — упав, палиця, лопатка). Дитина ще не вміє узагальнювати. Наприклад: розуміє значення слів «стіл», «стілець», «диван», але при цьому не знає значення слова «меблі». Початок і закінчення періоду автономного мовлення пов’язаний з початком і закінченням кризи 1- року життя. Якщо дитина затримується на цій стадії до 3-5 років, це свідчить про затримку психічного розвитку.

Мовлення жестикуляторне (лепет) — перша форма мовлення дитини немовлячого віку, що складається з перших слів, зрозуміти які дорослий може лише з врахуванням міміки, жестів дитини та ситуації.

Молодший шкільний вік – період розвитку дитини, що триває від 6 до 10 років життя і відповідає початковій стадії навчання в школі.

Моральна готовність до навчання в школі або соціальна готовність – сформованість тих якостей, які забезпечують встановлення взаємин з дорослими і однолітками, входження в життя класу, виконання спільної діяльності і т. п.

Моральна діяце дія, в якій людина дотримується моральної норми та орієнтується на соціальну похвалу, або на страх перед покаранням.

Моральний релятивізм (етичний релятивізм) – морально-ціннісна позиція, яка виходить із того, що усі можливі моральні норми та критерії оцінки цілком відносні й рівноцінні (рівно-не-цінні), оскільки не існує абсолютної системи моральних норм чи абсолютного критерію. За цим підходом ніякого абсолютного, універсального добра та зла не існує, існують лише відносні та локальні, в рамках конкретних суспільств та історичних періодів, системи моралі. Усі вони нічим не кращі й не гірші одна за одну, оскільки не існує критерію, за допомогою якого їх можна було б оцінювати, — адже усі критерії самі є релятивними.

Мотив (франц. motif, лат. motus — рух) спонукання до діяльності, пов’язане із задоволенням потреб людини.

 

Мотиваційна готовність – це бажання вчитися, ставлення до школи і навчання як до серйозної діяльності. Дитина приходить у школу з певною мотивацією. В ній вирізняються пізнавальні й соціальні мотиви. Пізнавальні мотиви пов’язані із самим змістом і процесом навчання. Соціальні мотиви породжуються різноманітними соціальними взаєминами дитини з іншими людьми. Це прагнення до схвалення, до підтримки дорослих, до завоювання авторитету серед однолітків, бажання зайняти «позицію школяра».

Мотиваційна готовність дитини до шкільного навчання — бажання вчитися, ставлення до школи і навчання як до серйозної діяльності.

Мотивація система спонукань які зумовлюють активність організму і визначають її спрямованість.

Мотиваціясистема мотивів, що визначає конкретні форми діяльності або поведінки людини.

Мотивація — система усіх видів спонукань особистості (потреби, мотиви, інтереси, цілі установки, ідеали), які регулюють поведінку і діяльність людини.

Мотивів підпорядкованістьважливе особистісне новоутворення; зумовлена прагненням відповідати вимогам дорослого здатність дитини обирати між мотивами «хочу» і «треба» другий як пріоритетний.

Мотиви учінняце пробудження, які спрямовують діяльність учнів. Ступінь навчальної активності школяра є наслідком сильної або слабкої мотивації навчання (мотивація — це система мотивів). Можна сказати, що мотиви учіння — це активізуючи сила, одна з основних умов навчальної діяльності.

Мотивація учіння — комплекс мотивів, які спонукають і спрямовують пізнавальну діяльність учнів, визначають її успішність.

Моторика – рухи, що здійснюються скелетно-мускульною системою людини.

Мріяформа прагнення особистості, змістом якого є створений фантазією образ бажаного майбутнього.

Мудрість – експертна система знань людини, що є зорієнтованою на практичну сторону життя та забезпечує вироблення зважених суджень і прийняття поміркованих рішень.

Мудрістьволодіння знанням, розумінням, досвідом, обачністю та інтуїтивним розумінням включно зі здатністю також вживати ці якості. Це – розсудливе та грамотне застосування знання. Великий, глибокий розум, що опирається на життєвий досвід. Здатність знаходити рішення різних проблем, в тому числі життєвих, опираючись на свій і чужий досвід, уникаючи часом безпосередніхлогічних операцій і розуміння онтології того що відбувається.