Словник Л

Лабільність (лат. labilis – ковзкий, хитливий) – рухливість, здатність до швидких змін.

Латентна стадія (за З.Фройдом) – стадія психосексуального розвитку, що характеризується пригніченням сексуальної енергії, яка спрямовується на навчання і рухливі ігри.

Лепетання (лепет) – 1) незв’язне, нерозбірливе мовлення немовляти, 2) стадія розвитку мовлення немовляти, що виявляється у несвідомому вимовлянні окремих складів і призначена для тренування мовленнєвого апарату дитини.

Лепет — див.: мовлення жестикуляторне.

Лібідо (лат. libido – потяг, бажання, прагнення) – статевий потяг, статеве бажання або статеве ваблення; це сексуальна енергія, кількість якої пов’язана зі стадією статевого розвитку, роботою залоз внутрішньої секреції, спадковістю та індивідуальним досвідом. Термін походить з психоаналітичної теорії З.Фройда, в якій лібідо було одним з ключових понять.

Локус контролю (лат. locus – місце локаліхації) – якість людини, що характеризує її схильність приписувати відповідальність за результати своєї діяльності зовнішнім факторам (обставинам, оточуючим людям тощо) чи внутрішнім (власним зусиллям, здібностям і т.п.). Відповідно, локус контролю буває екстернальним (зовнішнім) чи інтернальним (внутрішнім).

Лонгітюдний метод – організаційний метод вікової психології, спрямований на дослідження психологічних особливостей одних і тих же досліджуваних впродовж тривалого часу (місяці, роки, десятки років). Синонімічна назва методу — поздовжній зріз.