Теми доповідей і рефератів

(Тема 1):

1. Предмет та завдання вікової психології. Вікова психологія в системі наук.

2. Історія виникнення і розвитку вікової психології.

3. Основні розділи вікової психології.

4. Сучасний стан та задачі вікової психології.

5. Методи вікової психології.

6. Причини виникнення дитячої психології як науки.

7. Основні напрями досліджень у вітчизняній віковій психології.

8. Розвиток вікової психології на Україні.

9. Використання тестів при вивченні особливостей психічного розвитку дітей.

10. Характеристика методу близнюків.

11. Експеримент, особливості його використання в дитячій психології.

(Тема 2):

1. Розвиток ідей З.Фрейда в працях А.Фрейд, Дж. Боулбі, Р.Заззо.

2. Е.Еріксон про розвиток здорової особистості.

3. Л.Ф.Обухова про концепцію Ж.Піаже.

4. Методи дослідження дитячого мислення.

5. Біхевіорізм і виховання батьків.

6. С.Виготський про закони дитячого розвитку.

7. Педагогічне значення праць Л.С.Виготського.

8. Психологія ставлення про закономірності дитячого розвитку.

9. Закон формування вищих психічних функцій.

10. Культурний розвиток дитини.

11. Категорія діяльності в дитячій психології.

12. Становлення міжособистісних відносин в ранньому онтогенезі.

(Тема 3):

1. Взаємозв’язок виховання і розвитку.

2. Проблема періодизація вікового розвитку у працях зарубіжних психологів.

3. Проблема періодизація вікового розвитку у працях вітчизняних психологів.

4. Аналіз біогенетичних і соціогенетичних теорій психічного розвитку.

(Тема 4):

1. Внуртріутробний період розвитку.

2. Вроджені форми психіки і поведінки дитини.

3. Криза новонародженості. Загальна характеристика психічного розвитку новонародженого.

4. Розвиток мовлення немовлят. Потреба в емоційному спілкуванні .

5. Розвиток рухової активності немовлят.

6. Розвиток сенсорики немовлят.

7. Діагностика розумового розвитку дитини періоду немовлят.

(Тема 5):

1. Розвиток особистості на етапі раннього дитинства.

2. Багатомовність в ранньому дитинстві.

3. Зміни у мотивації поведінки дитини раннього віку.

4. Основні шляхи розвитку мислення в ранньому дитинстві.

(Тема 6):

1. Сюжетно-рольва гра як провідна діяльність дошкільника.

2. Розвиток пізнавальної сфери дошкільника.

3. Розвиток мовлення. Особливості спілкування дошкільника з ровесниками та старшими.

4. Особливості розвитку моторики та діяльності дошкільника.

5. Становлення особистості дитини дошкільного віку.

6. Місце дошкільника в системі суспільних відносин.

7. Портрет сучасного дошкільника.

8. Діагностика і корекція психічного розвитку дошкільника.

9. Спілкування як вид діяльності дитини дошкільного віку.

(Тема 7):

1. Індивідуальні відмінності у психологічній готовності дитини до навчання в школі.

2. Специфіка учбової діяльності шестирічних дітей.

3. Врахування особливостей пізнавальної сфери шестирічної дитини.

4. Шляхи оптимального забезпечення психологічної готовності дитини до навчання в школі.

5. Діагностика готовності дитини до навчання в школі.

6. Вчитель і шестирічна дитина.

7. Особливості початкового періоду шкільного життя дитини.

8. Учбова діяльність молодших школярів та розвиток інших видів діяльності.

9. Формування мотивації учіння молодих школярів.

10. Формування учбової діяльності молодших школярів.

11. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів.

12. Емоційно-вольове життя молодших школярів.

13. Розвиток особистості у молодшому шкільному віці.

14. Моральне удосконалення дітей у молодшому шкільному віці.

15. Особливості взаємин молодших школярів в  учнівській групі.

(Тема 8):

1. Проблеми психічного розвитку підлітка у сучасних умовах.

2. Формування вольових якостей особистості у підлітків.

3. Конфлікт у підлітковому віці.

(Тема 9):

1. Психопатії і акцентуація характеру у підлітків.

2. Особливості підлітків, що виховуються в закладах інтернатного типу.

3. Психічні відхилення у підлітків-правопорушників.

4. Діагностика та психокорекційна робота з важкими підлітками.

5. Індивідуальний підхід до невстигаючих і недисциплінованих підлітків.

6. Психічні відхилення у підлітків-правопорушників.

7. Важкі школярі в неформальних молодіжних об’єднаннях.

(Тема 10):

1. Моральний розвиток в ранньому юнацькому віці.

2. Особистісне самовизначення в ранній юності.

3. Психологічні проблеми формування світогляду у сучасних старшокласників.

4. Психологічні особливості виховання старшокласників.

(Тема 11):

1. Віковий розвиток дорослого: фактори і закономірності.

2. Основні теоретичні підходи до розуміння психічного розвитку людини впродовж дорослого життя.

3. Проблема періодизації психічного розвитку дорослої людини.

4. Характеристика, умови запобігання і розв’язання криз дорослості.

5. Специфіка новоутворень психіки та особистості в період середньої дорослості.

6. Продуктивні наслідки нормативних криз середньої дорослості.

7. Особливості змісту й динаміки змін дорослої людини в умовах кризового суспільства. Смерть як стадія розвитку.

8. Основні чинники, що впливають на ставлення людини до смерті та процесу вмирання.

9. Психологічна підготовка людини до закінчення життя.

(Тема 12):

1. Предмет та завдання педагогічної психології. Педагогічна психологія в системі наук.

2. Історія виникнення і розвитку педагогічної психології.

3. Основні розділі педагогічної психології.

4. Сучасний стан та задачі педагогічної психології.

5. Методи педагогічної психології.

6. Причини виникнення педагогічної психології як науки.

7. Основні напрями досліджень у вітчизняній педагогічної психології.

8. Розвиток педагогічної психології на Україні.

9. Використання тестів при вивченні особливостей психічного розвитку дітей.

(Тема 13):

1. Сучасні концепції научіння.

2. Рівні та типи научіння.

3. Особливості научіння в різні вікові періоди

4. Взаємозв’язок научіння і дозрівання.

5. Оцінка ефективності процесу научіння.

(Тема 14):

1. Психологічні основи індивідуалізації та диференціації навчання.

2. Психологічні проблеми розвивального навчання.

3. Спільне і відмінне в теоріях навчання у вітчизняних і зарубіжних авторів.

4. Формування позитивного ставлення школярів до навчання.

(Тема 15):

1. Проблема управління вихованням.

2. Показники і критерії вихованості, їх психологічна природа.

3. Психологічні теорії виховання.

4. Інститути виховання, їх функції і можливості.

5. Психологічне обґрунтування виховних впливів.

6. Психолого-педагогічні проблеми статевого виховання.

7. Специфіка особистісно-зорієнтованого виховання.

8. Стратегії поведінки психологічно неблагополучної дитини.

9. Роль соціальних працівників у наданні допомоги  психологічно травмованим дітям.

10. Самовиховання, його завдання та структура.

11. Мотиви самовиховання.

12. Програма самовиховання.

13. Основні етапи та методи самовиховання.

14. Особливості самовиховання в підлітковому та юнацькому віці.

15. Особливості самовиховання на різних вікових етапах становлення особистості.

16. Засоби і шляхи покращення самовиховання підлітків.

17. Взаємозв’язок виховання та самовиховання.

(Тема 16):

1. Чинники агресивності дітей.

2. Харчова залежність.

3. Комп’ютерна залежність.

4. Сексуальна адикція.

5. Плив ЗМІ на формування дитячої агресивності (на зростання злочинності).

6. Аутоагресія (суїцид) і її профілактика.

7. Предмет, об’єкт, задачі превентивної психології.

8. Функції превентивної психологічної служби.

9. Профілактика відхилень у поведінці школярів – учасників неформальних молодіжних груп.

(Тема 17):

1. Професійно значущі якості особистості соціального педагога.

2. Загальні здібності соціального педагога.

3. Особливості розвитку необхідних якостей соціального педагога та його здібностей.

4. Авторитет ролі та авторитет особистості соціального педагога.

5. Психологія і психогігієна спілкування соціального педагога.

6. Особистісні психологічні характеристики сучасного соціального педагога.

_____

Дьоміна Г.А. Вікова і педагогічна психологія: Методичні рекомендації для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 56 с.