Тематичний план та зміст дисципліни

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Дьоміна Г.А. Вікова і педагогічна психологія: Методичні рекомендації для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 56 с.

№ п/п Назва модулів, тем та їх зміст К-сть годин Види контро-лю
Лекції Практ. Інд. робота
Модуль І. Теоретичні основи вікової психології
1 Вікова психологія як наука.Предмет, завдання та методи вікової психології. Міжпредметні зв’язки вікової психології з іншими науками. 2 2 зведений терміно-логічний словник
2 Історія становлення вікової психології.Історія становлення та розвитку вікової психології. 2 виконання завдань(І-СРС)
3 Характеристика розвитку психіки в онтогенезі.Загальне поняття про психічний розвиток. Основні теорії психічного розвитку. Проблема вікової періодизації. 2 2 4 виконання модульного тесту
Модуль ІІ. Психічний розвиток дитини від народження до вступу в школу
4 Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти.Загальна характеристика. Соціальна ситуація розвитку. Провідна діяльність. Новоутворення. Кризи. 2 2 зведений терміно-логічний словник
5 Психологія раннього дитинства.Загальна характеристика. Соціальна ситуація розвитку. Провідна діяльність. Новоутворення. Криза 3-х років. 2 2 виконання завдань(І-СРС)
6 Психологія дошкільного віку.Загальна характеристика дошкільника. Соціальна ситуація розвитку. Провідна діяльність. Новоутворення. Криза 6-7-ми років. 4 2 6 виконання модульного тесту
Модуль ІІІ. Психічний розвиток дитини в шкільний період
7 Психологія молодшого шкільного віку.Загальна характеристика молодшого школяра. Соціальна ситуація розвитку. Готовність дитини до шкільного навчання. Провідна діяльність. Новоутворення. Криза. 4 2 зведений терміно-логічний словник
8 Психологія підлітка.Загальна характеристика підлітка. Соціальна ситуація розвитку. Провідна діяльність. Новоутворення. Криза. 4 4 виконання завдань(І-СРС)
9 Психологія важкої дитини.Понятійний апарат. Класифікація. Важкі діти та причини їх появи. Критерії та ознаки вихованості. Педагогічна занедбаність. Важковиховуваність (класифікація). Важконаучуваність, неуспішність, невстигання. 2 2 8 виконання модульного тесту
Всього за 2-й семестр 22 20 18
Модуль IV. Психологія юнака та дорослої людини
10 Психологія ранньої юності.Загальна характеристика юнака. Соціальна ситуація розвитку. Провідна діяльність. Новоутворення. Криза. Особистісна зрілість юнаків щодо майбутнього подружнього життя. 2 4 зведений терміно-логічний словник
11 Психологія дорослості.Загальна характеристика ранньої, середньої та пізньої дорослості. Анатомо-фізіологічні особливості періоду дорослості. Психологічні особливості. Кризи віку дорослості (нормативні та ненормативні). 4 2 4 виконання завдань(І-СРС);виконання модульного тесту
Модуль V. Предмет педагогічної психології (Психологія учіння та навчання)
12 Педагогічна психологія як наука.Предмет, завдання та методи педагогічної психології. Історія становлення та розвитку педагогічної психології. Міжпредметні зв’язки. Система категорій педагогічної психології. 2 2 зведений терміно-логічний словник
13 Психологія учіння.Теоретичні основи научіння та учіння. Поняття научіння, навчання, учіння. Рівні і типи научіння. Форми научіння: імпринтинг, респондентне, оперантне, вікарне, вербальне научіння. Види учіння та структурні компоненти учіння. Мотиви учіння та їх класифікація. Вікова динаміка процесу учіння. Вміння самостійно вчитися. Неуспішність та її причини і попередження. 2 2 виконання завдань(І-СРС)
14 Психологія навчання.Поняття про навчання та його психологічні механізми. Дидактичні принципи. Основні типи навчання. Психологічні моделі навчання. Класифікація видів навчання. Інноваційні технології навчання. Характеристика видів сучасного навчання: програмованого, сугестопедичного, знаково-контекстного, модульного. Типи навчальності: швидкий та уповільнений темпи засвоювання матеріалу. Критерії успішності учіня. Чинники ефективності навчання. Способи активізації учбової діяльності. 4 2 4 виконання модульного тесту
Модуль VІ. Психологія виховання та педагогічної праці
15 Психологія виховання та самовиховання.Психологічні основи виховання. Теорії виховання. Цілі, засоби та методи виховання. Психологічні механізми формування особистості. Класифікація виховних впливів. Показники і критерії вихованості, їх психологічна природа. Результати навчально-виховної діяльності. Методи самовиховання. 4 4 зведений терміно-логічний словник
16 Психологія девіантної поведінки.Поняття соціальної норми та відхилення, девіантна поведінка. Критерії девіантності. Класифікація видів девіантної поведінки. 2 2 виконання завдань(І-СРС)
17 Психологія суб’єкта педагогічної праці.Професійно значущі якості особистості соціального педагога та працівника. Педагогічні здібності. Характеристика педагогічної діяльності. Структура педагогічної майстерності (І.А.Зазюн). Принципи педагогічної майстерності (А.С.Макаренко та К.С.Станіславський, В.І.Гінецинський, ). 2 2 10 виконання модульно-го тесту; контрольна робота
Всього за 3-й семестр 22 20 18
Всього за два семестри 44 40 36