Рекомендована література

Рекомендована література:

Основна література

1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К., 2012.

2. Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія. Навч. посіб.. – К, 2011.

3. Власоваю О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник. – К, 2005.

4. Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки підлітків. – К., 2009.

5. Дуткевич Т.В. Дитяча психологія. Навч. посібник. – К., 2012.

6. Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навч. посібник. – Тернопіль, 2009.

7. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навч. посібник. – К., 2005.

8. Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія – К., 2009.

9. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія. Навч. посібник. – К., 2012.

10. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. – М., 2000.

11. Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія: Навч. посіб. – Суми, 2010.

12. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. Навч. посіб. – К., 2011.

13. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Вікова психологія. Навч. посіб. – К., 2012.

14. http://psichology.com.ua

 Додаткова література

1. Агєєва А.Л., Заїка Є.В. Пам’ять і мислення старшокласників: вікові та гендерні особливості // Практична психологія та соціальна робота, 2008.

2. Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. – М., 1991. – С. 27-48.

3. Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання: Наук. Метод. Посібник. – К., 1998.

4. Бодалёв А.А. Психология о личности. – М., 1988.

5. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968.

6. Виготський Л.С. Структура і динаміка віку//Заброцький М.М., Савченко О.М., Тичина І.М. Психологія особистості: Навчальний посібник. – Житомир, 2005.

7. Волков Б.С., Волкова Н.В. Задачи и упражнения по детской психологии. – М., 1991

8. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Книга для учителей и родителей. – М., 1987.

9. Дьоіна Г.А. Психолого-педагогічний розвиток особистості сім’янина. – К., 2011.

10. Еріксон Е. Життєвий цикл: епігенез ідентичності//Заброцький М.М., Савченко О.М., Тичина І.М. Психологія особистості: Навчальний посібник. – Житомир, 2005.

11. Заброцький М.М., Савченко О.М., Тичина І.М. Психологія особистості: Навчальний посібник. – Житомир, 2005.

12. Казанская В.Г. Педагогическая психология CПб.: Питер, 2003.

13. Кириченко Т.В. Психологічні механізми саморегуляції поведінки підлітків. – К., 2001.

14. Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. – М.: Политиздат, 1984.

15. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989.

16. Крайг Грейс. Психология развития. – СПб., 2000.

17. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учеб. Пособие. – М., 2001. – М., 1997.

18. Леви В. Нестандартна дитина. – К.: Радянська школа, 1991.

19. Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Довідник з педагогіки та психології: Навч. посіб. для викладачів, аспірантів та студ. пед. навч. закл. — К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. — 216с.

20. Максимова Н.Ю. Психологія девіантної поведінки. – К., 2011.

21. Маркова А.К., Матис Г.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. – М.: Просвещение, 1990.

22. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. – М., 1984.

23. Мотрук Т.О. Аналіз психічних станів при ігрові залежності// Практична психологія та соціальна робота. – 2009. — №9, С.64-67.

24. Микитюк Н.В. Психологічні аспекти супроводу дітей раннього віку // Практична психологія та соціальна робота, 2008.

25. Мухина В.С. Шестилетний ребёнок в школе. – М., 1986.

26. Мир детства. Мир детства: подросток . – М, 1989.Младший школьник. – М., 1988.

27. Прихожан. «Хочу, щоб мене розуміли » // Популярная психология: Хрестоматия: Учеб. пособ. для студ. пединститутов / Сост. В.В. Мироненко. — Л.: Просвещение, 1990.

28. Психология возрастных кризисов: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. – Мн.: Харвест, М.:АСТ, 2001.

29. Психология человека от рождения до смерти. – СПб.,2002.

30. Рабочая книга школьного психолога/Под ред. И.В.Дубровиной. – М.:Просвещение,1991.

31. Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся // Под ред. В.А.Татенко, Т.М.Титаренко. – К.: Радянська школа, 1989.

32. Ставицька С.О. Теоретичний аналіз проблеми становлення і розвитку індивідуально-особистісних характеристик в юнацькому віці// Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія. К., 2009.

33. Фопель К. Чтобы дети были счастливы: Психологические игры и упражнения для детей школьного возраста. – М., 2005.

34. Чайка Г.В. Симптоми комп’ютерної залежності//Практична психологія та соціальна робота. – 2009. — №10.

35. Шах Т.Г., Лукашук М.І. Пізнавальний потенціал дошкільника // Практична психологія та соціальна робота, 2008.

36. Шинкарук-Корзун Л. Чинники агресивності дітей//Психолог – 2009. — №41.

37. Якобсон П.М. Эмоциональная жизнь школьника. – М., 1966.

38. Ярошевский М.Г. История психологии. – М.,1985.

_____

Дьоміна Г.А. Вікова і педагогічна психологія: Методичні рекомендації для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 56 с.