Пояснювальна записка

Методичні рекомендації для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів підготовлені відповідно до програми курсу “Вікова і педагогічна психологія”.

Пропонуються завдання для індивідуально-самостійної роботи студентів над кожною темою, опрацювання яких сприятиме зосередженню уваги студентів на основному матеріалі кожної теми, у достатній і повній мірі допоможе засвоїти матеріал, а також дасть можливість підготуватися до практичних занять. Запропоновані завдання можуть використовуватися не тільки під час домашньої, а й під час аудиторної роботи під керівництвом викладача. Велику увагу приділено програмовим питанням із вікової і педагогічної психології, які будуть обговорюватися на практичних заняттях.

Матеріали даних методичних рекомендацій для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів з курсу “Вікова і педагогічна психологія” мають таку будову:

—         на початку кожної теми подано питання, які виносяться на практичне заняття;

—         означено основні поняття до кожної теми, які обов’язково мають бути відображені студентом у словнику психологічних термінів;

—         визначено питання для самоконтролю знань;

—         наведено список літератури для обов’язкової роботи з першоджерелами, що передбачає анотування або ж конспектування вказаних робіт в цілому чи їх окремих частин (відповідно до теми та проблем, які розглядатимуться на практичному занятті);

—         запропоновано тестову самоперевірку до теми або модулю;

—         сформульовано теми доповідей і рефератів з кожної теми;

—         подано матеріали першоджерел для кожного модулю;

—         встановлено запитання, що виносяться на екзамен;

—         вказано рекомендовану основну та додаткову літературу.

Залежно від профілю спеціальності фахівця, умов організації навчального процесу (денна, заочна, дистанційна форми навчання) та часу, визначеного в навчальних планах на семінарсько-практичні заняття з курсу вікової і педагогічної психології, в кожному окремому випадку можуть бути відібрані також деякі із запропонованих завдань для самостійної роботи студентів, визначені процедури виконання цих завдань та оцінки результатів.

_____

Дьоміна Г.А. Вікова і педагогічна психологія: Методичні рекомендації для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 56 с.