Орієнтовні запитання, що виносяться на екзамен

Орієнтовні запитання, що виносяться на екзамен з дисципліни “Вікова та педагогічна психологія”

1. Вікова психологія як наука, її предмет, структура та основні завдання.

2. Педагогічна психологія як наука, її предмет, структура та основні завдання.

3. Поняття про психічний розвиток в сучасній психології. Аналіз основних концепцій психічного розвитку.

4. Основні фактори психічного розвитку.

5. Проблема вікової періодизації, основні принципи періодизації вікового розвитку.

6. Критерії вікової періодизації.

7. Поняття метод, методика. Загальна класифікація методів. Інтерпретаційні методи (генетичний і структурний методи). Організація психологічних досліджень.

8. Спостереження як основний емпіричний метод дослідження (вимоги, види).

9. Експеримент як основний емпіричний метод дослідження (його переваги, види).

10. Допоміжні методи дослідження (“близнюковий метод”, тести, анкети, бесіда, аналіз продуктів діяльності, біографічний метод).

11. Характеристика фази новонародженості. Соціальна ситуація розвитку. Основні ознаки кризи новонародженості.

12. Безумовні вроджені рефлекси та їх значення в розвитку новонародженої дитини.

13. Особливості розвитку органів відчуття новонародженої дитини. Новоутворення.

14. Безпосередньо-емоційне спілкування немовляти з дорослими як провідний вид діяльності в немовлячий період. Госпіталізм та його причини.

15. Формування передумов засвоєння мови в немовлячому віці.

16. Розвиток рухів та дій немовляти. Становлення прямоходіння в немовлячий період, його значення для психічного розвитку дитини.

17. Сенсомоторний розвиток та виникнення наочно-дійового мислення.

18. Соціальна ситуація розвитку дитини раннього віку.

19. Мовленнєвий розвиток дитини раннього віку. Автономне мовлення.

20. Предметна діяльність як провідний вид діяльності в ранньому віці та її значення для психічного розвитку дитини. Види предметних дій.

21. Розумовий розвиток дитини раннього віку (сприймання, мислення). Розвиток емоцій.

22. Новоутворення у ранньому віці.

23. Проблема кризи трьох років. Основні поведінкові прояви кризи.

24. Специфіка соціальної ситуації розвитку дошкільника.

25. Провідна діяльність у дошкільному віці. Основні лінії гри. Розвиток символічних ігрових дій.

26. Потреби дитини дошкільного віку та формування мотивів її поведінки. Супідрядність мотивів.

27. Сенсорний розвиток та особливості розвитку уяви дошкільника.

28. Особливості мислення, уваги та пам’яті дошкільнят.

29. Розвиток емоційно-вольової сфери дошкільника.

30. Психологічна готовність дитини до навчання в школі: характеристика основних компонентів.

31. Аналіз соціальної ситуації розвитку молодшого школяра.

32. Структура та особливості навчальної діяльності молодшого школяра.

33. Засвоєння моральних норм та правил поведінки в молодшому шкільному віці.

34. Розвиток емоційно-вольової сфери молодших школярів.

35. Самооцінка молодших школярів. Особливості взаємовідносин та спілкування молодших школярів.

36. Психологічні новоутворення в молодшому шкільному віці.

37. Соціальна ситуація розвитку підлітка. Криза підліткового віку.

38. Розвиток пізнавальних процесів та інтересів підлітків.

39. Становлення особистості. Спрямованість і самосвідомість підлітка.

40. Особливості самооцінки підлітків. Афект неадекватності та комплекс неповноцінності як аномалії самооцінки в підлітковий період.

41. Почуття дорослості як центральне новоутворення підліткового віку.

42. Новоутворення особистості в підлітковий період.

43. Інтимно-особистісне спілкування як провідний вид діяльності в підлітковому віці. Специфіка комунікативної діяльності підлітків.

44. Соціальна ситуація розвитку в старшому шкільному віці.

45. Формування статево-рольових цінностей та статево-рольового самовизначення в ранній юності. Дружба і кохання в ранній юності.

46. Мотиви поведінки та ціннісні орієнтації в юності.

47. Професійне самовизначення в ранній юності.

48. Розвиток особистості в юнацькому віці.

49. Ненормативні кризи в шкільному віці, її симптомокомплекс та місце у системі вікової періодизації.

50. Визначення віку дорослості. Класифікація періодів дорослості за Е.Еріксоном.

51. Особливості психосоціального розвитку в період ранньої, середньої та пізньої дорослості.

52. Особливості інтелектуальних функцій в період ранньої, середньої та пізньої зрілості.

53. Характеристика першої та другої нормативних криз періоду ранньої дорослості.

54. Ненормативні кризи віку дорослості.

55. Нормативні кризи періоду середньої та пізньої дорослості.

56. Основні поняття теорії учбової діяльності: навчання, учіння та научіння.

57. Поняття про научіння та його види. Співвідношення научіння та розвитку.

58. Види учіння та структура учбової діяльності учнів.

59. Мотивація учбової діяльності. Види учбових мотивів. Фактори формування позитивної учбової мотивації.

60. Поняття про навчання та його психологічні механізми. Психологічні погляди на дидактичні принципи.

61. Теорії навчання (програмоване, сегестопедичне, знаково-контекстне, модульне).

62. Класифікація видів навчання. Психологічні основи змісту навчання

63. Моделі навчання. Основні типи навчання.

64. Неуспішність, її причини та запобігання.

65. Психологічні основи індивідуалізації та диференціації навчання.

66. Психологія виховання: сутність та основні завдання.

67. Психологічні механізми виховання: зараження, наслідування, емпатія, ідентифікація, соціальна пам’ять, соціальне мислення, саморегуляція мотивації.

68. Самовиховання, його завдання та структура. Основні етапи та методи самовиховання.

69. Поняття важковиховуваності в педагогічній психології. Причини важковиховуваності.

70. Акцентуації характеру як причина важковиховуваності.

71. Основи психокорекційної роботи з важковиховуваними та девіантами.

72. Структура педагогічної діяльності: аналіз основних компонентів.

73. Поняття про педагогічні здібності та їх структуру.

74. Стилі педагогічної діяльності, їх характеристика.

75. Загальна характеристика педагогічного спілкування та його ефективність.

_____

Дьоміна Г.А. Вікова і педагогічна психологія: Методичні рекомендації для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 56 с.