Модуль 1. Тема 3. Загальна характеристика розвитку психіки в онтогенезі

Модуль І. Теоретичні основи вікової психології

Тема 3. Загальна характеристика розвитку психіки в онтогенезі

I. Питання, які виносяться на практичне заняття. 

1. Загальне поняття про психічний розвиток людини. (Сергєєнкова О.П., Скрипченко О.В.,Кутішенко В.П.)

2. Рушійні сили та закономірності психічного розвитку. (Кутішенко В.П.)

3. Фактори психічного розвитку. (Поліщук В.М.)

4. Поблема співвідношення навчання і розвитку у віковій психології: основні підходи. (Сергєєнкова О.П., Скрипченко О.В.,Кутішенко В.П.)

5. Проблема вікової періодизація.(Сергєєнкова О.П., Скрипченко О.В., Кутішенко В.П., Дуткевич Т.В.).

6. Основні критерії та принципи вікової періодизації. (Сергєєнкова О.П., Дуткевич Т.В. )

II. Індивідуально-самостійна робота студентів.

Письмово:

1. Опрацювати основні поняття теми: філогенез, онтогенез, генотип, розвиток, психічний розвиток, нерівномірність психічного розвитку, формування, дозрівання, становлення, сенситивні періоди психічного розвитку, пластичність психіки, внутрішні суперечності психічного розвитку, соціальна ситуація психічного розвитку, актуальний рівень психічного розвитку, зона найближчого розвитку, вікові періоди, вікові кризи, основні фактори психічного розвитку (біологічні та соціальні), провідна діяльність, акселерація, основні новоутворення, дитинство, критерії вікової періодизації.

2. Аналіз роботи:

Виготський Л.С. Структура і динаміка віку // Заброцький М.М., Савченко О.М., Тичина І.М. Психологія особистості: Навчальний посібник. – Житомир, 2005. – С.150-155. (або з //Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія. К., 2009., С.67-78.)

Усно:

3. Яку роль у розвитку відіграють біологічні процеси і навколишнє середовище?

4. Балтес (1987; 1988) вважає, що розвиток індивіда впродовж життя — це взаємодія 3-х типів факторів. Нормативні вікові фактори — це ті біологічні й соціальні зміни, які, зазвичай, відбуваються в певному віці (наприклад, вступ до школи). Нормативні історичні фактори — це такі історичні події, як війни, економічні спади, епідемії, які практично одночасно зачіпають всю вікову когорту. Ненормативні фактори відповідають тільки особистим подіям у житті людини (втрата роботи, хвороба тощо).

Подумайте над цими факторами, поясніть їх суть та наведіть власні приклади їх взаємодії.

5. Що таке соціальне середовище та яка його роль у формуванні психіки людини?

6. Чим когнітивні теорії відрізняються від теорій научіння?

7. Поясніть такі поняття, як зона найближчого розвитку, рівень актуального і перспективного розвитку. Як вони пов’язані з поняттям розвивального навчання?

8. Психічний розвиток відбувається за такими закономірностями: стрибкоподібність, цілісність, асинхронність, сензитивність, наступність, послідовність, необоротність та за загальними закономірностями розвитку всього, зокрема переходу кількісних змін у якісні, заперечення заперечень, єдності і боротьби суперечностей.

Поясніть, як ви їх розумієте.

9. Чому внутрішні суперечності є рушійною силою психічного розвитку? Обґрунтувати відповідь.

10. Роль спадковості у психічному розвитку. Навести відповідні приклади.

11. Який період онтогенезу вивчає геронтопсихологія?

12. Як співвідносяться поняття “розвиток”, “формування”, “становлення”, “дозрівання”?

ІІІ. Практична частина заняття

Проведення дискусії на тему «Значення спадковості і виховання у психічному розвитку дітей».