Модуль 1. Тема 1. Предмет та завдання вікової психології.

Модуль І. Теоретичні основи вікової та педагогічної психології

Тема 1. Предмет та завдання вікової та педагогічної психології.  +   Тема 2. Педагогічна психологія як наука.

I. Питання, які виносяться на практичне заняття.

1. Предмет та завдання вікової та педагогічної психології. (Кутішенко В.П., Поліщук В.М. , Савчин М.В. )

2. Вікова та педагогічна психологія в системі наук. Основні розділи вікової та педагогічної психології (структура). ( Поліщук В.М. , Савчин М.В. )

3. Принципи дослідження у віковій психології. (Савчин М.В.)

4. Класифікація методів вікової та педагогічної психології. Основні методи (спостереження і експеримент). (Скрипченко О.В., Видра О.Г. )

5. Допоміжні методи (близнюковий метод, тест, анкета та їх види, бесіда, клінічна бесіда, метод дослідження продуктів діяльності, біографічний метод, соціометричне опитування). (Скрипченко О.В.,)

6. Організація психологічних досліджень. (Дьоміна Г.А., Сергєєнкова О.П.)

 

II. Індивідуально-самостійна робота студентів.

Письмово:

1. Опрацювати основні поняття теми: вікова психологія, предмет вікової психології, педагогічна психологія, розділи педагогічної психології, принципи психології як науки, принцип об’єктивності, принцип детермінізму, принцип єдності свідомості і діяльності, принцип розвитку, принцип системності, методи організації дослідження (лонгітюдний метод, метод зрізів, порівняльний метод), методи збирання фактичного матеріалу, методи опрацювання даних дослідження, інтерпретаційні методи, спостереження, експеримент.

2. Аналіз роботи:

Ярошевский М.Г. Развитие детской и педагогической психологии // Ярошевский М.Г. История психологии. – М.,1985. – С. 274-283.

 Усно:

3. Поясніть причини виникнення дитячої психології як науки.

4. Розкрийте принципи побудови психологічного дослідження.

5. Як ви вважаєте, які із запропонованих запитань не відповідають вимогам анкетного методу? Чому?

1)     У тебе є друзі?

2)     Ти коли-небудь брав участь у бійках?

3)     У тебе часто буває поганий апетит?

4)     Ти можеш себе відстояти?

5)     Кого ти більше любиш – маму чи татка?

6)     Ти любиш ходити до школи?

7)     Ти можеш назвати себе розумним?

8)     Ти ніколи не помиляєшся в людях?

9)     Ти хотів би жити дома з батьками чи з бабусею?

10)      Хто з учителів тобі подобається більше?

6. Чим предмет вікової психології відрізняється від предмету загальної і педагогічної психології?