Модуль 6. Тема 17. Психологія суб’єкта педагогічної праці

Тема 17. Психологія суб’єкта педагогічної праці

I. Питання, які виносяться на практичне заняття

1. Професійно значущі якості особистості соціального педагога/робітника.

2. Психологічний аналіз спілкування соціального педагога/робітника з клієнтом.

3. Стилі діяльності соціального педагога /робітника, їх характеристики.

4. Структурні компоненти діяльності майбутніх соціальних педагогів/робітників. (Шевців З.М., )

5. Особистість соціального педагога/робітника як предмет психологічного дослідження.

II. Індивідуальна робота студентів.

Письмово:

1. Опрацювати основні поняття теми: діяльність вчителя, педагогічна праця, педагогічні здібності, професійно значущі якості особистості, функції соціального педагога, здібності (дидактичні, академічні, організаторські, комунікативні, перцептивні, сугестивні, мовні), вміння, спрямованість, діяльність, майстерність, педагогічний такт, стилі спілкування, авторитет особистості, гнучкість, традиційність, імпульсивність, обережність, особистісна тривожність, спрямованість, адекватність, оперативність, консервативність, рефлексивність, інтуїтивність.

2. Аналіз роботи:

Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Книга для учителей и родителей. – М., 1987. – С.66-117 (анатомия диалога).

Усно:

3. Що таке педагогічний такт?

4. Покажіть схематично зв’язки між такими поняттями, як педагогічні здібності та вміння (або свій варіант).

5. Що таке конгруентність у спілкуванні?

6. Демократичний стиль спілкування – це?

7. Як взаємопов’язані дидактичні та академічні здібності? Чи може йтися про високий рівень реалізації дидактичних здібностей, якщо рівень розвитку академічних низький?

ІІІ. Практична частина заняття

  Мозкова атака:

— “Найбільш продуктивний стиль діяльності соціального педагога ”.

Обґрунтувати свою позицію.

— «Портрет сучасного соціального педагога та специфіка його діяльності».

____

Дьоміна Г.А. Вікова і педагогічна психологія: Методичні рекомендації для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 56 с.