Модуль 6. Тема 15. Психологія виховання та самовиховання

Модуль 6. Психологія виховання та педагогічної праці

Тема 15. Психологія виховання та самовиховання

I. Питання, які виносяться на практичне заняття

1-2. Поняття про психологію виховання та про предмет її вивчення. (Скрипченко О.В.). Виховання як формування цілісної особистості. Психологічні механізми формування та психолого-педагогічні прийоми виховання. (Скрипченко О.В.)

3-4. Методи і прийоми формування досвіду громадської поведінки; методи стимулювання і корекції поведінки. (Скрипченко О.В.). Рівні виховання.

5-6. Характеристика чинників ефективності виховної роботи. (Кутішенко В.П.). Показники і критерії вихованості особистості. (Скрипченко О.В., Кутішенко В.П.)

7. Вікові аспекти виховання та індивідуальний підхід (дошкільний вік, молодший шкільний вік, підлітковий вік, рання юність).

8. Психологія самовиховання та перевиховання.(Кутішенко В.П.)

9-10. Характеристика сімейного виховання. Стилі сімейного виховання: авторитарний, демократичний, ліберальний, потуральник, нестійкий. (Малкович М.М.,Лисянська Т.М.). Виховне значення різних форм спілкування. (Скрипченко О.В.,Шевчук С.В.)

II. Індивідуальна робота студентів.

Письмово:

1. Опрацювати основні поняття теми: психологія виховання, виховання, виховуваність, вихованість, самовиховання, критерії вихованості, звичка, переконування, навіювання, наслідування, психічне зараження, рефлексія, заохочення, покарання, переконання, емпатія, ідентифікація, саморегуляція мотивації, внутрішній локус контролю, потреби, мотиви, моральна дія, самопізнання, самоспостереження, самоаналіз, самооцінка, самонаказ, самонавіювання, самокорекція, самосхвалення, саморегуляція, самостимуляція, самоконтроль, самопримушення, самокритика, самопереконання, самопідбадьорювання, самозаохочення, самопокарання.

2. Аналіз роботи:

— Бодалёв А.А. Самовоспитания личности // Бодалёв А.А. Психология о личности. – М., 1988. – С.60-68.

Усно:

3. Поясніть, у чому полягає зв’язок навчання і виховання.

4. Поясніть сутність понять виховання, виховуваність і вихованість.

5. Як ви розумієте зовнішнє і внутрішнє управління вихованням? Як з цими поняттями пов’язане поняття самовиховання?

6. Яких вимог слід дотримуватися у вихованні самостійності в учнів?

7. Що таке відповідальність? Через які якості розкривається її зміст?

_____

Дьоміна Г.А. Вікова і педагогічна психологія: Методичні рекомендації для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 56 с.