Модуль 5. Тема 14. Психологія навчання

Модуль 5. Предмет педагогічної психологі. Психологія учіння та навчання

Тема 14. Психологія навчання

I. Питання, які виносяться на практичне заняття

1. Поняття про навчання та його психологічні механізми. Психологічний погляд на дидактичні принципи (наступності, доступності, свідомості, науковості, наочності, предметності).

2. Класифікація видів навчання (за предметом, за психологічними завданнями, за різними типами зворотніх зв’язків, за зверненням до учнів, за взаємодією вчителя і учня (І.А. Зимня), на основі принципу свідомості (І.А. Зимня)).

3. Моделі навчання (інформаційні, операціональні, розвивальне; традиційне, вільне, проблемне).

4. Аналіз основних типів навчання (догматичне – інформаційно-повідомляючий, традиційне – пояснювально-ілюстративний, проблемне – проблемно-евристичний (проблемно-дослідницький), проектне – вільний або проектний)

5. Теорії навчання (програмоване, сугестопедичне, знаково-контекстне, модульне).

6. Способи активізації учбової діяльності. Чинники ефективності навчання.

II. Індивідуальна робота студентів.

Письмово:

1. Опрацювати основні поняття теми: освіта, навчання, учбова діяльність, проблемна ситуація, проблемна задача, пізнавальна активність; догматичне навчання, традиційне навчання, вільне навчання, проблемне навчання, програмоване навчання; сугестопедичне навчання, знаково-контекстне навчання, модульне навчання; дистанційна форма навчання, диференційоване навчання.

2. Покажіть схематично зв’язки між такими поняттями, як учіння, навчання та учбова діяльність (або свій варіант).

3. Покажіть схематично всі види навчання. Наприклад:

Усно:

4. Назвіть механізми навчання.

5. Поясніть сутність таких механізмів навчання, як “зворотний зв’язок” та “рефлексія”.

6. Чи достатньо оцінювати лише когнітивні досягнення учнів?

7. Які ви знаєте інноваційні технології навчання? (вільна технологія відкритої школи, діалогічна технологія, технологія збагачення, технологія навчання в співробітництві, особистісно орієнтована технологія, розвиваюча, активуюча, формуюча технологія).

8. Які фактори впливають на процес навчання?

ІІІ. Практична частина заняття

Мозкова атака «Чинники ефективності навчання».

_____

Дьоміна Г.А. Вікова і педагогічна психологія: Методичні рекомендації для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 56 с.