Модуль 5. Тема 13. Психологія учіння

Модуль 5. Предмет педагогічної психологі. Психологія учіння та навчання

Тема 13. Психологія учіння

I. Питання, які виносяться на практичне заняття.

1. Поняття про учіння як одну із сторін педагогічного процесу (Поліщук В.М. ). Зв’язок понять учіння, навчання, научіння, наученість та навчальність як здатність до навчання.

2. Види учіння. Основні структурні компоненти учіння. (Мотивація навчальної діяльності).

3. Рівні та типи научіння. (Кутішенко В.П., Власова О.І.)

4. Неуспішність учнів та її причини і попередження.

II. Індивідуальна робота студентів.

Письмово:

1. Опрацювати основні поняття теми: учіння, научіння, навчання, наученість, навчальність, реактивна поведінка, оперантна поведінка, метод проб і помилок, формування реакцій, наслідування, вікарне нучіння, когнітивне научіння, латентне научіння, научіння шляхом інсайту, научіння шляхом роздумів, перцептивне научіння, концептуальне научіння, потреби, мотиви учіння, пізнавальні мотиви учіння. соціальні мотиви учіння, смисли учіння, цілі, задачі учбові дії, операції, прийоми, самоосвіта, уміння вчитися, самодіагностика, самооцінювання, самопрогнозування, самоконтроль, самокорекція, научуваність.

2. Аналіз роботи:

— Матюхина М.В. Структура мотивации учения младших школьников // Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. – М., 1984. — С.10-42.

— Маркова А.К. Мотивация учения (направления исследований) // Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения. – М., 1990 — С.5-54.

Усно:

3. Охарактеризуйте цілеспрямоване довільне учіння.

4. За якими критеріями виділяють організоване та стихійне учіння?

5. Поясніть, як ви розумієте репродуктивне і творче учіння.

6. А.К. Маркова виділяє дві великі групи мотивів учіння: пізнавальні і соціальні мотиви. Назвіть підгрупи цих груп мотивів.

7. Назвіть основні складові уміння студента вчитися.

_____

Дьоміна Г.А. Вікова і педагогічна психологія: Методичні рекомендації для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 56 с.