Модуль 5. Тема 12. Педагогічна психологія як наука

Модуль 5. Предмет педагогічної психології. Психологія учіння та навчання

Тема 12. Педагогічна психологія як наука

I. Питання, які виносяться на практичне заняття

1. Поняття про предмет педагогічної психології. Основні етапи історії розвитку педагогічної психології.

2. Місце педагогічної психології в системі наук, її зв’язок з іншими науками. Мета та завдання педагогічної психології.

3. Які методи використовуються в дослідженнях педагогічної психології?

II. Індивідуальна робота студентів.

Письмово:

1. Опрацювати основні поняття теми: педагогічна психологія, розділи педагогічної психології, інтерпретаційні методи, емпіричні методи, спостереження, експеримент.

Усно:

2. Назвіть основні розділи педагогічної психології.

3. Чому для вчителя та соціального педагога важливо знати психологію, зокрема педагогічну психологію?

4. Поясніть визначення педагогічної психології як науки, яке належить Вітроку (1992). Він підкреслює, що педагогічна психологія включає не тільки використання психологічного знання у теорії і практиці навчання, але й розробку нових технологій у цій галузі. Це наука, яка має справу з людською поведінкою в процесі навчання.

5. Г. Лефрансуа (1999) пише, що педагогічна психологія вивчає процес навчання, розвиток, мотивацію людини, соціальне научіння, особистісні характеристики, дисципліну та інші аспекти управління в аудиторії, вимірювання та оцінку розвитку тих, хто навчається.

Поясніть думку цього автора та порівняйте з предметом вітчизняної педагогічної психології.

6. Які методи є домінуючими в педагогічній психології?

_____

Дьоміна Г.А. Вікова і педагогічна психологія: Методичні рекомендації для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 56 с.