Модуль 4. Тема 10. Психологія ранньої юності (старшокласника)

Модуль 4.  Психологія дорослої людини

Тема 10. Психологія ранньої юності (старшокласника)

I. Питання, які виносяться на практичне заняття.

1. Загальна характеристика ранньої юності. Соціальна ситуація розвитку. (Кутішенко В.П., Заброцький М.М.,  Дуткевич Т. В.)

2. Взаємини з дорослими та однолітками. Спілкування та дружба в юнацькому віці.  (Кутішенко В.П., Заброцький М.М.,  Дуткевич Т.В.)

3. Формування особистості старшокласника. Розвиток самосвідомості. Криза. (Кутішенко В.П., Заброцький М.М.,  Дуткевич Т.В.)

4. Особливості розвитку характеру, емоційно-вольової сфери, здібностей . ( Дуткевич Т.В. )

5. Пізнавальні процеси і розумовий розвиток старшокласника. (Кутішенко В.П., Заброцький М.М.,  Дуткевич Т.В.)

6. Особливості юнацького кохання. Підготовка до сімейного життя. (Кутішенко В.П., Дьоміна Г.А.)

7. Формування професійних інтересів. Особливості профорієнтації старшокласників. (Кутішенко В.П.)

II. Індивідуальна робота студентів.

Письмово:

1. Опрацювати основні поняття теми: юність, старший школяр, навчально-професійна діяльність, професійна орієнтація, самоосвіта, самовиховання, професійне самовизначення, особистісне самовизначення, світогляд, юнацький максималізм, моральний релятивізм, статево-рольова диференціація.

2. Заповніть таблицю Особливості розвитку дитини” (старшокласник).

3. Аналіз роботи:

— Кон И.С. Дружба в юности // Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989. – С.167-185.

— Кон І.С. Юність шукає себе//Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. – М.: Политиздат, 1984. (або//Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія. К., 2009., С.98-105.)

— Ставицька С.О. Теоретичний аналіз проблеми становлення і розвитку індивідуально-особистісних характеристик в юнацькому віці// Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія. К., 2009., С.91-98.

— Дьоміна Г.А. Психолого-педагогічний розвиток особистості майбутнього сім’янина: Методичні рекомендації для роботи практичних психологів. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 70с.

4. Заповніть таблицю “Класифікація психологічних особливостей”

Проаналізуйте текст і поділіть психологічні особливості на дві групи: 1 – притаманні підліткам, 2 – старшокласникам. У тексті подано по 10 вказівок на психічні особливості кожного з вікових періодів. Результати подайте в таблиці:

               підлітки                 старшокласники
   

Текст:

1. Завершується підготовка до самостійного життя.

2. Нерідко трапляються випадки пустування і бешкетування.

3. Вік інтенсивного формування світогляду.

4. Формуються мотиви обов’язку.

5. Різко зростає інтерес до теоретичних знань.

6. Посилюється бажання завоювати авторитет і визнання товаришів.

7. Спостерігається значне зростання соціальної активності.

8.Пришвидшується процес статевого дозрівання.

9. Різко зростає громадська активність.

10. Характерною рисою є безпосередність і комунікабельність.

11. Інтенсивно розвивається самосвідомість.

12. Помітного розвитку досягає почуття дружбі.

13. Визначаються ціннісні орієнтації.

14. Інтенсивно формуються окремі риси характеру.

15. Завершується вибір професії.

16. Посилюється ріст і збільшується маса тіла.

17. Утверджується громадська зрілість особистості.

18. Зміцнюється прагнення до самовиховання.

19. Закінчується процес статевого дозрівання.

20. Розширюється коло активних інтересів.

Усно:

5. Назвіть основні новоутворення старшого школяра.

6. Порівняйте особливості прояву самостійності старшого школяра і підлітка.

7. Що характерно для самооцінки старшого школяра?

8. Порівняйте особливості самовиховання старшокласників та підлітків.

9. Виділяють хронологічний, соціальний та психологічний вік. Поясніть суть цих понять. Чому їх використовують при характеристиці зрілості людини?

10. Визначте, до якого віку належать такі новоугворення в психіці дитини, та в якому провідному виді діяльності вони виникають: уява (пізнавальна й емоційна); знаково-символічна функція мислення; переборення егоцентризму, виникнення децентрації мислення; довільна поведінка та система саморегуляції; об’єктивна самооцінка; внутрішні етичні інстанції та супідрядність мотивів.

11. Для психіки учнів якого віку характерні такі новоутворення, та в якому провідному виді діяльності вони виникають: внутрішній план дії; рефлексія; довільність пізнавальних процесів; понятійне мислення?

12. Для психіки учнів якого віку характерні такі новоутворення, та в якому провідному виді діяльності вони виникають: почуття дорослості; потреба в самоповазі, самоствердженні; почуття дружби, формування кодексу дружби, товаришування; формується соціальна спрямованість і моральна свідомість; інтенсивний розвиток самосвідомості, образу Я, самооцінки, самоконтролю, рівня домагань?

13. Для психіки учнів якого віку характерні такі новоутворення, та в якому провідному виді діяльності вони виникають: набуття почуття особистої самовизначеності, ідентифікації; професійна самовизначеність; розвиток ціннісних світоглядних орієнтацій, самоцінності, самоповаги; психосексуальної ідентичності; виникнення індивідуального стилю розумової діяльності?

ІІІ. Практична частина заняття

Проведення дискусії «Кохання в юнацькому віці»

_____

Дьоміна Г.А. Вікова і педагогічна психологія: Методичні рекомендації для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 56 с.