Модуль 3. Тема 9. Психологія важкої дитини

Модуль 3. Психічний розвиток дитини в шкільний період

Тема 9. Психологія важкої дитини

I. Питання, які виносяться на практичне заняття. 

1. Характеристика поняття ”важка дитина”. Класифікація “важких”.

2. Причини появи важких дітей і підлітків.

3. Особливості педагогічної запущеності дошкільнят і молодших школярів.

4. Специфіка роботи з різними категоріями важких підлітків.

II. Індивідуальна робота студентів.

Письмово:

1. Опрацювати основні поняття теми: педагогічна занедбаність, виховуваність, важковиховуваність, девіантна поведінка, важконаучуваність, превенція, превентивне виховання, агресія, агресивність, акцентуація характеру, реакція імітації, реакція компенсації, гіперопіка, шкільна дезадаптація, дезадаптація, фрустрація, психопатії.

2. Аналіз роботи:

—  Акимова М.К., Козлова В.Т. Неуспевающие дети// Рабочая книга школьного психолога/Под ред. И.В.Дубровиной. – М.:Просвещение,1991 – C.189-215.

—  Раттер М. Помощь трудным детям // Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки. – К. – 2009. – С. 106-108.

Шинкарук-Корзун Л. Чинники агресивності дітей//Психолог – 2009. — №41(377), листопад, С.6-8.

Усно:

3. Які ви знаєте прояви важковиховуваності у підлітків?

4. Які виділяють стадії відхилень у поведінці важковиховуваних?

5. Назвіть акцентуації особистості за О.Є.Лічко.

ІІІ. Практична частина заняття

Робота з методикою (діагностика акцентуації особистості підлітка): патохарактерологічний діагностичний опитувальник (О.Є.Лічко).