Модуль 2. Тема 5. Психологія раннього дитинства.

Модуль 2. Психічний розвиток дитини від народження до вступу в школу.

Тема 5. Психологія раннього дитинства.

I. Питання, які виносяться на практичне заняття. 

1. Значущість раннього дитинства. Соціальна ситуація розвитку. (Заброцький М.М. , Видра О.Г., Скрипченко О.В., Павелків Р. В.)

2. Провідна діяльність та її розвиток у дітей раннього віку. (Видра О.Г. , Скрипченко О.В.)

3. Особливості розвитку мовлення дітей раннього віку. (Скрипченко О.В.)

4. Формування особистості дитини в ранньому віці. (Новоутворення в структурі особистості). (Заброцький М.М.)

5. Характеристика розвитку пізнавальних процесів у ранньому віці. (Новоутворення в психіці). (Заброцький М.М. )

6. Криза 3-х років. (Заброцький М.М., Скрипченко О.В.)

II. Індивідуальна робота студентів.

Письмово:

1. Опрацювати основні поняття темипредметно-маніпулятивна діяльність, предметні дії, знаряддєві дії, ручні дії, криза трьох років, наочно-дійове мислення, мовне спілкування, автономне мовлення,  самосвідомість, комплекс “Я сам” (негативізм, свавілля, деспотизм, установка на самостійність, непокірність, впертість).

2. Заповніть таблицю Особливості розвитку дитини (ранній вік).

Вікові періоди Соціальна ситуація розвитку (ССР) Провідна діяльність Новоутворення в Сензи-тивність Спрямо-ваність Назва “кризи” Показники
пізнавальній сфері в структурі особистості
Ранній вік (…..)

3. Аналіз роботи:

Микитюк Н.В. Психологічні аспекти супроводу дітей раннього віку // Практична психологія та соціальна робота, 2008., №1,2,3….

Усно:

4. Вставити пропущене слово та поясніть твердження Л.С. Виготського: “Вік від одного до трьох років – це стадія сенситивності до ……………… впливів”.

5. Особливості розвитку мовлення в період раннього дитинства. Який запас слів має дитина у два роки, у три?

6. Дайте пояснення такій вимозі дитини: “Я сам (а)!”.

7. Охарактеризуйте мислення дітей в ранньому дитинстві. Наведіть приклад.

8. Охарактеризуйте основні новоутворення дитини раннього віку.