Модуль 1. Тема 2. Історія становлення вікової психології.

Модуль І. Теоретичні основи вікової психології

Тема 2. Історія становлення вікової психології.

I. Питання, які виносяться на практичне заняття.

1. Історія виникнення вікової психології (донауковий період). (Скрипченко О.В.,)

2. Історія розвитку вікової психології (науковий період). (Скрипченко О.В.,)

3. Психоаналітичні теорії дитячого розвитку (З. Фройд, Е. Еріксон). (Сергєєнкова О.П., Скрипченко О.В.,)

4. Теорія соціального научіння. (Сергєєнкова О.П., Скрипченко О.В.,)

II. Індивідуально-самостійна робота студентів.

Письмово:

1. Опрацювати основні поняття теми: вікова психологія, предмет вікової психології, позасвідоме, лібідо, конфлікт, оральна, анальна, фалічна стадії розвитку, ідентифікація, розумова конструкція, «феномени Ж.Піаже», егоцентричне мовлення, організм, стимул, реакція, позитивне і негативне підкріплення, спостереження, експеримент.

2. Розкрийте основні положення К.Д. Ушинського про розвиток психіки та порівняйте їх з основними положеннями П.П. Блонського. (порівняльна таблиця)

К.Д. Ушинський П.П. Блонський

3. Розкрийте основні положення Л.С. Виготського про розвиток психіки дитини та порівняйте їх з поглядами С.Л. Рубінштейна, О.М. Леонтьєва. ( порівняльна таблиця)

Л.С. Виготський С.Л. Рубінштейн О.М. Леонтьєв

4. Аналіз роботи:

— Еріксон Е. Життєвий цикл: епігенез ідентичності//Заброцький М.М., Савченко О.М., Тичина І.М. Психологія особистості: Навчальний посібник. – Житомир, 2005. – С.68-70. (або //Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія. К., 2009., С.78-81.)

Усно:

5. Поясніть сутність теорій рекапітуляції, конвергенції, біхевіоризму з огляду співвідношення в психічному розвитку біологічного і соціального.

6. Чим когнітивні теорії відрізняються від теорій научіння?

7. Яких сучасних вчених ви знаєте?

ІІІ. Практична частина заняття

Групова дискусія: підхід гуманістичної психології до проблеми рушійних сил розвитку (за – проти).

_____

Дьоміна Г.А. Вікова і педагогічна психологія: Методичні рекомендації для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 56 с.